Novi tekst – Plodouživanje

PLODOUŽIVANJE

 

 

Plodouživanje je lična službenost koja se sastoji od prava upotrebe i pribiranja polodova sa tuđe stvari, vezana je za ličnost u čiju se korist ustanovljava zbog toga je i neprenosiva na nekog drugog.

Naše pravo poznaje dva načina nastanka prava plodouživanja;  ugovorno i zakonsko, što znači da plodouživanje možete ustanoviti ugovorom ili određeni krug lica u toku ostavinskog postupka može zahtevati ustanovljenje plodouživanja u svoju korist.

Najčešće se plodouživanje ustanovljava ugovorom o poklonu, gde poklonodavac prenosi pravo svojine na poklonoprimca a ugovorne strane ugovore pravo doživotnog plodouživanja za poklonodavca na poklonjenoj stvari

Osnovna ovlašćenja onog lica u čiju korist je ustanovljeno pravo plodouživanja jesu da stvar drži ( živi u stanu, kući), da pribira plodove sa nje ( izdaje stan, kuću).

Plodouživalac ima pravo da stvar upotrebljava u svoju korist i u korist svoje porodice (u kući ili stanu živi sa članovima porodičnog domaćinstva)

Vlasnik stvari nema pravo da uznemirava  plodouživaoca u vršenju njegovog prava, (da se useli u kuću ili stan na kojoj plodouživalac ima pravo plodouživanja).

Osnovna dužnost plodouživaoca je da po isteku plodouživanja stvar vrati u stanju u kojem je primio.

Troškovi redovnog održavanja snosi plodouživalac ( krečenje, popravka slavina, česmi, farbanje drvenarije), troškovi vanrednih popravki padaju na teret vlasnika ( popravka krova, sanacija većih oštećenja i sl.).

Plodouživalac je dužan da bez odlaganja obavesti vlasnika o oštećenjima stvari i neophodnosti vanrednih popravki.

Plodouživalac odgovara za skrivljeno oštećenje stvari.

Primer: Lice A je plodouživalac, dok je lice B vlasnik kuće i garaže na kojima lice A ima pravo plodouživanja, zbog poremećenih međusobnih odnosa lice A poruši garažu jer je hteo da na njenom mestu zasadi baštu.

Lice A ima pravo da zahteva da mu lice B nadoknadi štetu koja je nastala rušenjem garaže.

Plodouživanje prestaje smrću plodouživaoca.

Plodouživanje može nastati i usled nevršenja ovog prava od strane plodouživaoca. Ukoliko plodouživalac duže vreme (tri godine) se ne koristi svojim pravom (ne živi u kući ili stanu na kojima ima pravo plodouživanja) vlasnik ima pravo da zahteva da se sudskom odlukom kosnstatuje da je plodouživaocu prestalo pravo plodouživanja usled nevršenja.

Plodouživanje može prestati i usled propasti stvari.

Primer; Nadležni organ opštinske uprave donese akt o rušenju nelegalno izgrađenog objekta na kome lice A ima  pravo plodouživanja.

Pravo plodouživanja upisuje se u zemljišne knjige i druge javne evidencije o pravima na nepokretnostima. Ovaj upis se vrši podnošenjem nadležnom organu ugovora ili sudske odluke kojom je pravo plodouživanja ustanovljeno.