Clan sam upravnog odbora javnog preduzeca u kom radim i istovremeno potpredsednik sindikalne organizacije reprezentativnog sindikata, te u tom smislu uzivam imunitet u smislu clana 188. Zakona o radu. Radim na radnom mestu finansijskog rukovodioca, koeficijent 4.5. Poslodavac mi je ponudio potpisivanje aneksa ugovora o radu kojim me rasporedjuje na radno mesto strucnog saradnikasa koeficijentom 3.5., zbog kako je navedeno organizacije procesa rada. Nikada nisam imao povredu bilo kakve radne duznosti. Moje pitanje je: Imajuci u vidu clan 188. Zakona o radu, clan 59. stav 1. Opsteg kolektivnog ugovora izmedju Vlade i sindikata (Poslodavac ne može da otkaže ugovor o radu, niti na drugi način da stavi u nepovoljan položaj predstavnika zaposlenih (raspoređivanje na druge, manje plaćene poslove, raspoređivanje u drugu organizacionu celinu, upućivanje na rad u drugo mesto rada, upućivanje na rad kod drugog poslodavca, proglašavanje tehnološkim viškom) za vreme obavljanja funkcije i dve godine po prestanku funkcije, ako postupa u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu), te Revidiranu socijalnu povelju koja je usvojena i kao takva se direktno primenjuje, da li ce Aneks ugovora o radu, koji ja moram potpisati da ne bi napravio materijalnu povredu zakona, biti zakonit, jer mi se njime umanjuje plata za vreme obavljanja funkcija kao predstavnika zaposlenih? I, da li cu u sudskom sporu moci da trazim ponistenje celog Aneksa, sto bih ja najradije zeleo, ili cu samo moci da pobijem ovaj deo koji se odnosi na umanjenje plate? S postovanjem,

Poštovani,

U skladu sa članom 188. Zakona o radu poslodavac ne može da otkaže ugovor o radu, niti na drugi način da stavi u nepovoljan položaj predstavnika zaposlenih za vreme obavljanja funkcije i godinu dana po prestanku funkcije, ako predstavnik zaposlenih postupa u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu, i to:

1) članu saveta zaposlenih i predstavniku zaposlenih u upravnom i nadzornom odboru poslodavca;

2) predsedniku sindikata kod poslodavca;

3) imenovanom ili izabranom sindikalnom predstavniku.

Ako predstavnik zaposlenih iz člana 188 stav 1. Zakona ne postupa u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu, poslodavac može da mu otkaže ugovor o radu.

Broj sindikalnih predstavnika koji uživaju ovu zaštitu utvrđuje se kolektivnim ugovorom, odnosno sporazumom sindikata sa poslodavcem, zavisno od broja članova sindikata kod poslodavca.

U skladu sa Posebnim kolektivnog ugovora za državne organe ovlašćeni predstavnik sindikata obavezno je predsednik, a alternativno i sekretar reprezentativnog sindikata u državnom organu.

Ovlašćeni predstavnik sindikata je predsednik sindikalne organizacije, a sekretar pod uslovom da je u sindikalnu organizaciju učlanjeno najmanje 200 zaposlenih ili 50% zaposlenih.

Predsednik reprezentativnog sindikata je za vreme mandata u sindikatu i dve godine po prestanku funkcije zaštićen od premeštaja na druge poslove i stavljanja u nepovoljan položaj u odnosu na onaj položaj koji je imao pre stupanja na funkciju u sindikatu.

Shodno ovim odredbama kao potpredsednik sindikata ne uživate ovu vrsu zaštite.


Saradnik za Radno pravo

Tatjana Nikolić dipl. pravnik