Da li je moguce podeliti poljoprivredno zemljiste na koje poseduju pravo dva vlasnika po idealnim polovinama?

Poštovani,

Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, čl. 27. predviđeno je da ; Poljoprivredno zemljište se ne može usitnjavati na parcele čija je površina manja od pola hektara, odnosno zemljište uređeno komasacijom se ne može usitnjavati na parcele manje od jednog hektara.

Isti zakon reguliše način i uslove promene namene zemljišta;

Naknada za promenu namene na neodređeno vreme plaća se

jednokratno u iznosu od 50% tržišne vrednosti obradivog poljoprivrednog zemljišta

na dan podnošenja zahteva za promenu namene obradivog poljoprivrednog

zemljišta. Naknada za promenu namene na neodređeno vreme ne može biti viša od

1.500 evra u dinarskoj protivvrednosti po jednom hektaru, osim na obradivom

poljoprivrednom zemljištu prve i druge katastarske klase.

Obavezu plaćanja, kao i visinu naknade za promenu namene

rešenjem utvrđuje opštinska, odnosno gradska uprava, na zahtev zainteresovanog

lica ili po nalogu poljoprivrednog inspektora.

Uz zahtev podnosi se :

1) dokaz o vlasništvu, odnosno pravu korišćenja obradivog

poljoprivrednog zemljišta;

2) kopija plana katastarske parcele;

3) izvod iz odgovarajućeg urbanisti_kog plana o nameni katastarske

parcele;

4) saglasnost Ministarstva za promenu namene obradivog

poljoprivrednog zemljišta.

Na rešenje može se izjaviti žalba Ministarstvu.