U ponedeljak krecu sudski izvrsitelji u popis pokretne imovine. Da li odmah mogu da odnesu popisane stari? Da li ako uplatimo za desetak dana, mogu da odustanu od prodaje imovine? Dali popisuju decju literaturu,knjige,igracke i sl? Obzirom da smo na poslu od 9-17 kako da znamo kada ce u nas stan pa da budemo kod kuce da nebi imali vecih posledica.Dug je 94.000,00 din tj 940 eur.

Poštovani,

Dobili ste Zaključak o zakazanom izvršenju, u kome je naveden broj predmeta, navedeni podaci o izvršnom poveriocu i izvršnom dužniku(vama), iznos novčanog potraživanja, podaci o vremenu i mestu izvršenja.

Ukoliko su omaškom propustili da navedu vreme, možete pozvati nadležni sud i tražiti sudske izvršitelje. Pozovite se na broj predmeta i tražite informacije o vremenu izvršenja.

Postupak izvršenja kad je u pitanju popis stvari se sastoji u sledećem:

Sudski izvršitelj će, neposredno pre nego što pristupi popisu, predati izvršnom dužniku rešenje o izvršenju (ukoliko mu se Rešenje nije moglo uručiti ranije poštom), i pozvaće ga da plati iznos za koji je određeno izvršenje, zajedno sa kamatom i troškovima postupka.

Prvo, imate pravo na pravni lek- Imate pravo u roku od tri dana od dana prijema Rešenja o izvršenju da uložite prigovor/žalbu I da iznesete sve činjenice i dokaze koji idu vama u korist.

Prvo možete tražiti da Sudski izvršitelj u zapisnik o popisu unese vašu izjavu da ćete isplatiti ceo dug ili deo duga u određenom roku, kao što ste rekli.Povodom toga jedno obaveštenje -o svakoj uplati koju ste izvršili dostavite dokaz i izvršnom poveriocu i sudu(napišite jedan podnesak sa pozivom na broj predmeta I dostavite kopiju uplatnice).Na taj način će sud evidentirati vašu uplatu i izvršni poverilac će smanjiti iznos potraživanja.

Nakon toga, Sudski izvršitelj će izvršiti popis vaših pokretnih stvari., osim

  • obuća, odeća i drugi predmeti lične upotrebe, posteljina, posuđe, neophodan nameštaj, hladnjak i štednjak
  • hrana i ogrev za potrebe izvršnog dužnika za tri  meseca
  • gotov novac- iznos mesečnih primanja koja su po zakonu izuzeta od izvršenja
  • ordeni, medalje i druga odlikovanja, lična pisma, rukopisi i slike
  • invalidska pomagala
  • poštanska pošiljka ili poštanska nivčana doznakaupućena izvršnom dužniku, pre nego što mu se uruči

Ovu odredbu zakona treba tumačiti tako da sudski izvršitelj neće popisivati one stvari koje su neophodne za život.

Popisaće se onoliko stvari koliko je potrebno za namirenje potraživanja izvršnog poverioca i troškova izvršenja.

Prvenstveno se popisuju stvari koje se najlakše mogu unovčiti, pri čemu će se uzeti u obzir i izjave prisutnih stranaka i trećih lica o tome(koji mogu staviti primedbu o postojanju prava na stvarima koje bi sprečavalo izvršenje).

Dalje, prilikom popisa pokretnih stvari, smatra se da su bračni drugovi, ili vanbračni supružnici suvlasnici na jednakim delovima svih pokretnih stvari koje se zateknu u njihovoj kući, stanu, tako da možete izjaviti na zapisnik da ste vi odnosno vaš bračni drug suvlasnik na popisanoj imovini.

Istovremeno sa popisom stvari izvršiće se njihova procena.

Procenu vrši sudski izvršitelj, a ako je to potrebno stručno lice ili veštak koga odredi sud.

Sudski izvršitelj o popisu i proceni sastavlja zapisnik.U zapisniku se posebno navode pojedinačno popisane stvari sa njihovom procenjenom vrednošću i unose izjave stranaka i učesnika u postupku kao i izjave trećih lica o postojanju prava koja sprečavaju izvršenje.
Na popisanim stvarima izvršni poverilac stiče sudsko založno pravo u momentu kada sudski izvršitelj potpiše zapisnik o popisu. Sudski izvršitelj dužan je da pored svog potpisa jasno naznači dan i čas kad je zapisnik potpisao.

Popisane stvari se po pravilu ostavljaju na čuvanje izvršnom dužniku, ali na predlog izvršnog poverioca, sud će stvari predati na čuvanje njemu ili trećem licu ako učini verovatnim da preti opasnost da budu oštećene, otuđene ili da im vrednost bude umanjena na drugi način (gotov novac, hartije od vrednosti i dragocenosti predaje se na čuvanje u sudski depozit).

Tako da Vam stvari koje su popisane neće odneti.

Sledeća faza je prodaja popisanih  pokretnih stvari

Između dana popisa i dana prodaje mora proteći najmanje 15 dana. Način prodaje određuje zaključkom sud, pazeći na to da se postigne najpovoljnije unovčenje stvari.Prodaja stvari se vrši putem:

1. Usmeno javno nadmetanje

2. Neposredna pogodba

Detaljnije pogledajte na našem sajtu u folderu Izvršni postupak – Izvršenje na pokretnim stvarima.