postovani, kupila sam jos u novembru 2008 kucu na opstini barajevo koja nije zavrsena (ima dozvolu za izgradnju). Platila sam je 12 000 evra ali je gospodja u poreskom rekla da to nije prava cena itd… i da nemam pravo da se oslobodim poreza jer sam nasledila davno od oca plac u banatu. zvala sam pre oko godinu dana i receno mi je da oni porez ne mogu da posalju jer su u guzvi nego da ja dodjem po njega. moje pitanje je da li mogu da mi racunaju mozda kamatu za sve ovo vreme iako ja nisam nista primila niti potpisala( jer nije dolazilo obavestenje). Unapred zahvalana….

Poštovana,

Prema čl. 40. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007 i 5/2009) Porez na nasleđe i poklon i porez na prenos apsolutnih prava plaćaju se u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Prema čl. 36. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon i 53/2010, dalje: Zakon) Poreski akti smatraju se dostavljenim kada se uruče poreskom obvezniku, njegovom zakonskom zastupniku, poreskom punomoćniku ili zastupniku po službenoj dužnosti.

Ako je poreski obveznik fizičko lice, odnosno preduzetnik, poreski akti smatraju se dostavljenim i kada se uruče punoletnom članu domaćinstva, u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, ili licu zaposlenom kod preduzetnika.

Dostavljanje se, u smislu ovog zakona, smatra urednim i kada lica iz st. 2. i 3. ovog člana odbiju da prime ili potpišu poreske akte, ako lice koje je vršilo dostavljanje o tome sačini službenu belešku.

Ako dostavljanje na način iz st. 2-4. ovog člana nije moglo biti izvršeno, smatraće se izvršenim kada se poreski akti pošalju preporučenom pošiljkom preko pošte ili elektronskim putem preko e-maila, na adresu poreskog obveznika unetu u prijavu za registraciju ili u poslednju poresku prijavu.

Dostava izvršena na način iz stava 5. ovog člana smatra se izvršenom istekom trećeg dana od dana predaje poreskog akta pošti, odnosno danom navedenim u e-mail povratnici kod slanja poreskog akta elektronskim putem.

Dakle, ukoliko ste menjali adresu prebivališta i novu adresu niste dostavili Poreskoj upravi ili niste dostavili tačnu adresu, poresko rešenje će se smatrati dostavljenim u smislu čl. 36. Zakona.

Za više informacija obratite se nadležnoj Poreskoj upravi.