Poštovana gospodo, Zaposlen sam u JP i stupanjem na snagu nove sistematizacija radnog mesta u odelenju gde radim nije predviđeno moje radno mesto koje sam imao do sada. Kako me nisu premestili u neko drugo odelenje gde i dalje postoji to moje radno mesto meni je Aneksom ugovora o radu dodeljeno novo radno mesto. Prehodno radno mesto je imalo koeficijent rada 4,32 a novo radno mesto ima koeficijent rada 3,75. Potpuno je jasno za koji drastičan procenat mi je smanjena plata. Ukidanjem mog radnog mesta nije mojom krivicom već je krivica rukovodećeg kadra koji nije ispunio član 16. tačka 4. iz Zakona o radu. Kako imam rok za podnošenje zalbe na Aneks ugovora o radu molio bi Vas da mi pomognete oko sklapanja zalbe na potpisani Aneks ugovora. Zahvalan

Poštovani,

Na Ponudu Aneksa ugovora o radu koji pominjete, prema Zakonu o radu imate rok od 8 radnih dana da se izjasnite prihvatom iste ili odbijanjem.Ako se ne izjasnite u datom roku smatraće se da ste ponudu odbili. Ukoliko pišete neki dopis kao odgovor na ponudu poslodavca, kako vi navodite „žalbu“, podnošenje iste nema za posledicu zastoj niti prekid napred pomenutog roka u kom ste po Zakonu o radu dužni da se izjasnite.

Napomenula bih Vam da neprihvatanje ponude  i nepotpisivanje Aneksa na odgovarajuće radno mesto može imati za posledicu otkaz ugovora o radu što bi trebalo da Vam je poslodavac posebno naznačio u pravnoj pouci date ponude.

Ukoliko Vam je poslodavac ponudio radno mesto tj.odgovarajuće poslove, poslove koji u skladu sa sistematizacijom radnih mesta odgavaraju vrsti i stepenu Vaše stručne spreme, otkaz koji Vam poslodavac može dati biće zakonit bez obzira što Vam se zarada na taj način umanjuje, pa Vam u tom slučaju savetujem  potpisivanje Aneksa.

Ukoliko to nije slučaj, možete potpisati Aneks a potom prijaviti slučaj Inspekciji rada, ili ne potpisati i u slučaju otkaza tužiti poslodavca za nezakonit otkaz i tako zaštititi svoja prava.


Radmila Ješić

Stručni saradnik za radno pravo