Postovani Molim vas da mi odgovorite kako da prenesemo pravo koriscenja na parceli (konverziju) u vlasnistvo nad parcelom u Beogradu gde smo korisnici parcele od 16 ari , na kojoj imamo 2 kuce , nas 5 vlasnika. Do sad nije parcela podeljena , ail sad svi vlasnici imaju volju da se to uradi dogovorom. Da li treba ici na sud radi toga , jer nam verovatno treba neko Resenje o tome? . Sta je sledeci korak ? Objekti su upisani u zemljisne knjige , svi posedujemo vlasnicke listove. S postovanjem , i molim za odgovor

Poštovani,

S obzirom da ste  upisani kao imaoci prava korišćenja na izgrađenom (ne i neizgrađenom) građevinskom zemljištu u svojini države, prestaje vam pravo korišćenja i konvertuje se u pravo svojine, čime prestaje pravo državne svojine. Ako je reč o objektima u etažnoj svojini (npr. zgradama sa više stanova i/ili poslovnih prostorija) stičete  pravo susvojine u udelima koji su proporcionalni površini njihovih posebnih delova. Za ovakvu konverziju se ne plaća naknada. Za više informacija obratite se Republičkom geodetskom zavodu.

Po izvršenoj konverziji potrebno je da angažujete neku od brojnih geodetskih Agencija, koja shodno čl. 66. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 – ispr. i 64/2010 – odluka US) treba da izradi projekat. Nakon izrade projekta potrebno je da se on potvrdi od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave (opštine). Tako overen projekat potrebno je odneti u nadležnu Službu za katastar nepokretnosti  koja vrši upis promene i formira nove katastarske parcele.

Nakon formiranja novih katastarskih parcela potrebno je da zaključite Ugovor o deobi, ugovorom ćete precizirati „šta kome pripada“. Jednostavan primer ugovora o deobi možete preuzeti ovde. Ovaj primer ugovora ima isključivo edukativnu namenu, kako je vaš slučaj daleko složeniji preporučujemo vam da angažujete stručnu pomoć.

Ugovor se overava u Sudu. Kako usled deobe dolazi do prometa nepokretnosti, potrebno je da jedan primerak ugovora dostavite nadležnoj Poreskoj upravi kako bi donela poresko rešenje i  odredili koliki  je iznos poreza na prenos apsolutnih prava koji morate da platite.

Nakon plaćanja poreza, potrebno je da sve primerke ugovora dostavite Poreskoj upravi kako bi ih overili „poreskom klauzulom“-pečetom koji predstavlja dokaz o plaćenom porezu.

Poslednji korak predstavlja uknjižba. Podnesite zahtev za uknjižbu nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti,  uz zahtev priložite primerak ugovora.