Molim Vas, otgovorite mi na sledece pitanje,posle koliko vremena zastareva poreski dug. Hvala unapred.

Poštovani,

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br.80/2002…53/2010)   članovima 114. do 114ž. uređuje prestanak poreskog duga protekom vremena tj. zastarelost.

Pravo Poreske uprave na utvrđivanje i naplatu poreza i sporednih poreskih davanja zastareva za pet godina od dana kada je zastarelost počela da teče.

Zastarelost prava na utvrđivanje poreza i sporednih poreskih davanja počinje da teče od prvog dana naredne godine od godine u kojoj je trebalo utvrditi porez, odnosno sporedno poresko davanje.

Zastarelost prava na naplatu poreza i sporednih poreskih davanja počinje da teče od prvog dana naredne godine od godine u kojoj je obaveza poreskog dužnika dospela za plaćanje.