Posle smrti brata ostala je kuća od 50 kvadrata. jedini naslednici bili su majka dve sestre i brat. pravosnažnim ostavinskim rešenjem iz jula 2000 god. majka je dobila 4/6 jedna sestra 1/6 a brat 1/6. druga sestra se odrekla u korist majke. obzirom na lošu komunikaciju sa njima majka je odlućila da pokloni svoj deo od 4/6 čerki koja se na raspravi odrekla u korist majke.juna 2001 god. upućen je poziv komisije za izlaganje na javni uvid premera i katastarskog klasiranja zemljišta i utvrđivanje prava na nepokretnostima. sastavljen je zapisnik o izlaganju u kome se na osnovu pravosnažnog ostavinskog rešenja i ugovora o poklonu upisuje sestra sa 4/6 suvlasnićkog dela vlasništva na kući.posle oko tri godine dobija se izvod iz lista nepokretnosri gde je bez tereta upisana sestra koja je dobila na poklon od majke 4/6 druga sesta 1/6 i brat sa 1/6 dela. čerka koja je dobila na poklon 4/6 sklapa sa majkom ugovor o doživotnom izdržavanju oktobra 2002god.pitanje glasi: dali se može u zbirku isprava zameniti ugovor o poklonu sa ugovorom o doživotnom izdržavanju i pod kojim uslovima. majka je umrla augusta 2010 god.jedina koja je svih ovih godina brinula o majci je čerka koja je dobila na poklon majčin deo.

Poštovani,

Ovde se radi o veoma složenom pitanju tumačenja ugovora, što će Sud ceniti na osnovu svih okolnosti.

Ugovor o poklonu koji je zaključen u propisanoj formi i koji je punovažno nastao, ispunio je cilj svog nastajanja, a to je prenos prava svojine sa poklonodavca na poklonoprimca.

Da bi rešio spor, Sud mora dati odgovor na sledeća pitanja:

Da li su ugovorom o doživotnom izdržavanju stranke zamenile obaveze iz ugovora o poklonu.

Da li kasnije zaključen ugovor predstavlja pravu volju ugovarača, a to je namera da se poklonodavcu (majci) osigura izdržavanje,  ili  je zaključen samo da bi poklonoprimac (ćerka) osigurala pravo svojine na kući, odnosno da bi se zaštitila od pretenzija nužnih naslednika.

Odgovor na ova pitanja u velikoj meri odrediće i ishod spora, jer sud mora da utvrdi da li je  ugovor o poklonu prenovljen u ugovor o doživotnom izdržavanju, odnosno da li je prestao da važi novacijom pod uslovima iz čl. 348. do 351. ZOO. Svakako da je uslov za prestanak ugovora novacijom punovažan ugovor o prenovu.

Ne postoji mogućnost da Služba za katastar nepokretnosti „zameni pravni osnov“ izvršenog upisa. Ovo se  može učiniti jedino na osnovu sudske odluke.