Poštovani, pišem Vam iz B. P. Moje pitanje se odnosi na sledeće: majka mi je Ugovorom o poklonom poklonila svoj udeo u nekoliko parcela građevinskog zemljišta u B.J., opština T.. Ugovor smo potpisali u sudu u B. P., dana 11.09.2009. Ostalo je da se uknjiži moje pravo vlasništva nad tim nekretninama. Da li postoji zakonski rok u kome mora da se izvrši upis u zemljišne knjige, posle potpisivanja Ugovora o poklonu? Kako je B. P. od T. udaljena oko 60 km, iz zdravstvenih i materijalnih razloga bi mi odgovaralo da proceduru oko upisa obavim putem pošte. Da li je to legalno i ostvarivo u praksi? Rečeno mi je i da treba da u T. u Poreskoj upravi pre podnošenja zahteva za upis u zemljišne knjige moram da predam poresku prijavu i da je to besplatno (da li je to i dalje besplatno ili se porez/taksa sada plaća?). Ovo bih takođe uradio putem pošte, ukoliko je moguće. Pozdrav, A.

Poštovani,

Ne postoji zakonski rok u kome ste obavezni da izvršite uknjižbu vašeg pravo svojine koje ste stekli ugovorom o poklonu.

Shodno čl. 21. st. 1. Zakona o porezima na imovinu vi ste oslobođeni poreza na poklon.

Međutim, da biste izvršili uknjižbu potrebno je da na primerku ugovora koji ćete dostaviti Službi za katastar nepokretnosti postoji „poreska klauzula“.

Poresku prijavu nadležnoj Poreskoj upravi možete poslati putem pošte (čl. 38. Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji). Poreska prijava se podnosi na propisanom obrascu (PPI-3, obrazac možete kupiti u knjižari ili preuzeti sa sajta Poreske uprave), uz poresku prijavu dostavite i primerke ugovora kao i izvod iz matične knjige rođenih.

Iako nije praksa, zamolite službenika Poreske uprave (obrađivača vašeg predmeta) da vam primerke ugovora sa poreskom klauzulom pošalje putem pošte.

Zahtev za uknižbu možete poslati putem pošte, uz zahtev dostavite i premerak ugovora (original ili overena kopija, sa poreskom klauzulom).