Poštovani, Rođen sam 1961. godine, zaposlen u domaćoj firmi sa 100% stranog kapitala od februara 2008. na neodređeno vreme, sa radom u tri smene. Uslovi za rad zaposlenih su otežani zbog ponašanja pojedinih kolega i nadređenih sa elementima kršenja Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu. Usmeno, bez rešenja, sam juče suspendovan sa radnog mesta, sa pozivom na član 179. Zakona o radu, nakon pisanih izjava moje dve koleginice, o mom navodnom verbalnom ugrožavanju njih na bazi seksualnog i drugih vrsta uznemiravanja na radnom mestu. Protivno mom zahtevu, direktor personala je odbio da sasluša mnogobrojne druge zaposlene u firmi vezano za izjave o mom uznemiravanju dveju koleginica. Smatram da sam oštećena strana koja je uznemiravana i zlostavljana na radnom mestu i da mi je suspenzija izrečena protivzakonito. Želim da pred nadležnim sudskim i/ili drugim organima pokrenem postupak/postupke protiv poslodavca kao pravnog lica i protiv odgovornih i drugih lica iz firme, po Zakonu o sprečavanju zlostavljanja na radu i po Zakonu o radu. Kakve su okolnosti i kakva su moja prava u ovoj stvari, s obzirom: – da sam tokom protekle zadnjih 6 meseci doživeo dosta psihičkih i drugih vidova zlostavljanja na radnom mestu od strane pojedinih bliskih kolega i mojih nadređenih – da navodi o uznemiravanju kolega s moje strane nisu tačni – da nisu saslušani drugi zaposleni u cilju utvrđivanja tačnosti izjava dveju koleginica – da mi je suspenzija izrečena usmeno, bez izdavanja rešenja – da mi je legitimacija za ulazak u firmu oduzeta i da iz tog razloga nemam mogućnosti da se pojavim na današnjoj smeni koja mi je po rasporedu rada


Poštovani,

prema Zakonu o zabrani zlostavljanja na radu postupak za zaštitu od zlostavljanja kod poslodavca je sledeći:

Zaposleni koji smatra da je izložen zlostavljanju može da podnese zahtev za pokretanje postupka za zaštitu ili inicira pokretanje postupka.

Poslodavac je dužan da u roku od 3 dana od prijema zahteva ponudi  stranama u sporu posredovanje. Posrednika određuju sporazumno strane u sporu i poslodavac.

Poslodavac će pokrenuti postupak za utvrđivanje odgovornosti zaposlenog ako posredovanje nije uspelo i ako osnovano sumnja da je izvršeno zlostavjanje.

Ukoliko poslodavac u postupku utvrdi da je zaposleni izvršio zlostaljanje može izreći neku od sledeći mera:

1.opomena

2.udaljenje sa rada do 3 radna dana

3.udaljenje sa rada od 4 do 30 radnih dana,

4.prestanak radnog odnosa



Sva obaveštenja i odluke koje se donose u postupku zaštite od zlostavljanja kod poslodavca dostavljaju se zaposlenom lično u pismenoj formi.

Kako u Vašem slučaju procedura propisana zakonom nije ispoštovana možete se obratiti Inspekciji rada koja vrši nadzor nad sprovođenjem ovog zakona.

Saradnik za Radno pravo

Tatjana Nikolić dipl. pravnik