Postovani, radim u organu državne uprave na određeno vreme. Ugovor je bio na godinu dana, od 24.09.2009. do 23.09.2010. godine, a razlog zaključenja -na UPRAŽNJENOM RADNOM MESTU, do popune. Dana 23.04.2010. doneto je rešenje o prekidu,a već 24.04.2010. počeo sam da radim po novom ugovoru koji ponovo glasi na godinu dana, do 23.04.2011.godine, s tim da po novoj sistematizaciji ne postoji upražnjeno radno mesto na kom sam radio od 23.09.2010., pa je sada razlog zaključenja- POVEĆAN OBIM POSLA. Pošto je u Zakonu o državnim službenicima jasno navedeno da takav rad može trajati najduže do 6 meseci, kako je moguće (da li se krši zakon) da meni u rešenju stoji da je vreme trajanja rada do godinu dana? Da li to znači da će posle 6 meseci doći do prekida? Takođe, da li je organ drzavne uprave morao da napravi zaposlenom na odredjeno vreme, posle godinu dana rada (23.09.2010.)prekid od 30 radnih dana? Unapred hvala!

Poštovani,

Prema Zakonu o državnim službenicima radni odnos na određeno vreme može da se zasnuje:1) radi zamene odsutnog državnog službenika, do njegovog povratka;2) zbog privremeno povećanog obima posla koji postojeći broj državnih službenika ne može da izvrši, najduže na šest meseci;3) na radnim mestima u kabinetu, dok traje dužnost funkcionera;4) radi obuke pripravnika, dok traje pripravnički staž.Radni odnos na određeno vreme ne može da preraste u radni odnos na neodređeno vreme, izuzev pripravniku, kad položi državni ili poseban stručni ispit.Prema Zakonu o radnim odnosima u državnim organima koji se primenjuju na radne odnose u organima autonomne pokrajine i lokalne samouprave radni odnos na određeno vreme ne može da preraste u radni odnos na neodređeno vreme. Isti zakon se poziva na Zakon o radu tako da radni odnos zasniva se na vreme čije je trajanje unapred određeno kada su u pitanju: sezonski poslovi, rad na određenom projektu, povećanje obima posla koji traje određeno vreme i zamena odsutnog zaposlenog, za vreme trajanja tih potreba, s tim što tako zasnovan radni odnos neprekidno ili s prekidima ne može trajati duže od 12 meseci, osim u slučaju zamene odsutnog zaposlenog.Što se tiče drugog dela Vašeg pitanja, poslodavac posle prestanka radnog odnosa na određeno vreme, sa istim licem može zaključiti ugovor o radu kojim se radni odnos zasniva na određeno vreme zbog povećanog obima posla, ali za rad na drugim poslovima.

Saradnik za Radno pravo

Tatjana Nikolić dipl. pravnik