Radim u V., 28. septembra poslodavac mi je usmeno rekao da sam višak u V. i da bi trebalo da predjem u L. koji je udaljen oko 27 km. Pritom mi nije ponudio aneks ugovora o radu kojim bi se promenilo mesto rada i rekao mi je da neće snositi putne troškove. Ja sam taj usmeni premeštaj odbio i istovremeno se obratio Inspekciji rada sa zahtevom da mi se obezbedi mesto u V. ili putni troškovi. Međutim, danas sam primio upozerenje pred otkaz zbog teške povrede radne discipline-izostanka sa posla. Da li je to osnov za otkaz i šta bih trebalo da navedem u pismenom odgovoru poslodavcu?

Poštovani,

Uz ponudu za zaključivanje aneksa ugovora poslodavac je dužan da zaposlenom u pismenom obliku dostavi i razloge za ponudu, rok u kome zaposleni treba da se izjasni o ponudi i pravne posledice koje mogu da nastanu odbijanjem ponude.

Zakonom o radu propisano je: da se premeštaj zaposlenog iz jednog u drugo mesto rada kod istog poslodavca može sprovesti jedino izmenom ugovora o radu.

Zakon takođe propisuje da zaposleni može biti premešten u drugo mesto rada:
1) ako je delatnost poslodavca takve prirode da se rad obavlja u mestima van sedišta poslodavca, odnosno njegovog organizacionog dela;
2) ako je udaljenost od mesta u kome zaposleni radi do mesta u koje se premešta na rad manje od 50 km i ako je organizovan redovan prevoz koji omogućava blagovremeni dolazak na rad i povratak sa rada i obezbeđena naknada troškova prevoza u visini jedne prevozne karte u javnom saobraćaju kao i da zaposleni može da bude premešten u drugo mesto, van navedenih slučajeva, samo uz svoj pristanak

Ponudu za zaključenje aneksa ugovora o radu poslodavac je dužan da zaposlenom dostavi u pismenom obliku, uz razloge za ponudu, rok u kome zaposleni treba da se izjasni o ponudi i uz upozorenje na pravne posledice koje mogu da nastanu odbijanjem ponude. Zaposleni je dužan da se izjasni o ponudi za zaključenje aneksa ugovora o radu u roku koji odredi poslodavac, a koji ne može biti kraći od osam radnih dana. Smatra se da je zaposleni odbio ponudu za zaključenje aneksa ugovora o radu ako se ne izjasni u roku od osam dana. Ako zaposleni prihvati ponudu za zaključivanje aneksa ugovora, zadržava pravo da pred nadležnim sudom osporava zakonitost tog ugovora. Poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu ako za to postoji opravdani razlog, ako zaposleni odbije zaključenje aneksa ugovora o radu.

S obzirom da aneks ugovora niste dobili u pismenoj formi, niste bili u obavezi da se na isti izjasnite. Međutim ukoliko ste neopravdano izostali sa rada, učinili ste povredu radne obaveze.

Odredbama člana 179. tač. 2) i 3) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005- dalje: Zakon), poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu ako zaposleni svojom krivicom učini povredu radne obaveze utvrđene opštim aktom ili ugovorom o radu i ako zaposleni ne poštuje radnu disciplinu propisanu aktom poslodavca, odnosno ako je njegovo ponašanje takvo da ne može da nastavi rad kod poslodavca.

Da bi poslodavac mogao zaposlenom da otkaže ugovor o radu ili da ga udalji sa rada zbog povrede radne obaveze ili nepoštovanja radne discipline, uslov je da povreda radne obaveze zbog kojih se izriče mera otkaza ili udaljenja mora da bude utvrđena opštim aktom ili ugovorom o radu, a povreda radne discipline aktom poslodavca (direktora).Poslodavac je dužan da pre otkaza ugovora o radu zaposlenog pisanim putem upozori na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu i da mu ostavi rok od najmanje pet radnih dana od dana dostavljanja upozorenja da se izjasni na navode iz upozorenja.U upozorenju poslodavac je dužan da navede osnov za davanje otkaza, činjenice i dokaze koji ukazuju na to da su se stekli uslovi za otkaz i rok za davanje odgovora na upozorenje.Ako postoje olakšavajuće okolnosti ili ako priroda povrede radne obaveze ili nepoštovanje radne discipline nije dovoljan razlog za otkaz ugovora o radu, poslodavac može u upozorenju da zaposlenog obavesti da će mu otkazati ugovor o radu ako ponovo učini istu ili sličnu povredu, bez ponovnog upozorenja.Poslodavac je dužan da upozorenje dostavi na mišljenje sindikatu čiji je zaposleni član. Sindikat je dužan da dostavi mišljenje u roku od pet radnih dana od dana dostavljanja upozorenja (član 181. Zakona).

Poslodavac može zaposlenom za povredu radne obaveze ili nepoštovanje radne discipline, umesto otkaza ugovora o radu, da izrekne meru privremenog udaljenja sa rada bez naknade zarade, ako smatra da postoje olakšavajuće okolnosti ili da povreda radne obaveze, odnosno radne discipline, nije takve prirode da zaposlenom treba da prestane radni odnos. Ova mera udaljenja sa rada može da se izrekne u trajanju od jednog do tri radna dana (član 170. stav 2. Zakona).

Saradnik za Radno pravo

Tatjana Nikolić dipl. pravnik