Predsedniku Osnovnog suda sam uputio pritužbu na neprimereno ponašanje i vodjenje zapisnika od strane procesnog sudije na ročištu. Pošto mi Predsednik Osnovnog suda ne odgovora , koja je dalja procedura ? Hvala.

Poštovani,

U skladu sa članom 9. Sudskog poslovnika, Predsednik suda razmatra pritužbe stranaka i drugih učesnika u sudskom postupku koji smatraju da se postupak odugovlači, da je nepravilan ili da postoji bilo kakav uticaj na njegov tok, odnosno ishod i preduzima odgovarajuće mere.

Predsednik suda je dužan da o osnovanosti pritužbe i preduzetim merama pisano obavesti podnosioca pritužbe i predsednika neposredno višeg suda u roku od 15 dana od prijema pritužbe.

Ukoliko u tom roku niste dobili obaveštenje o preduzetim radnjama povodom vaše pritužbe, možete Predsedniku suda uputiti pisanu Urgenciju i zahtevati da Vas sud obavesti o preuzetim radnjama. Pretpostavljam da je predmet po vašoj pritužbi iznet predsedniku suda, ali usled štrajka administracije u pravosudnim organima verovatno nećete obaveštenje dobiti u zakonskom roku.