Postovani, 2004. moja firma je sklopila ugovor sa stambenom agencijom o kupovini stana solidarnosti. U ugovoru je precizirano da je stan namenjen resavanju stambenih potreba zaposlenih kod pravnog lica i da se njim ne moze raspolagati za druge namene. Odlukom firme iz 2004. stan se dodeljuje meni i ja preuzimam sve obaveze koje proisticu iz koriscenja stana (struja, voda, porez i ostalo). Celokupnu vrednost stana sam isplatila ja (na rate) zakljucno sa 2010. godinom. Sada je potrebno da stan uknjizim na svoje ime. Dobila sam informaciju da je sada potrebno dva puta platiti porez na prenos apsolutnih prava: 1) prilikom prenosa apsolutnih prava sa Gradske stambene agencije na firmu i 2) prilikom prenosa apsolutnih prava sa firme na mene. To bi u praksi znacilo da cu ja dva puta platiti porez na prenos apsolutnih prava za isti stan. Mozete li mi potvrditi da je to jedini nacin? Ukoliko je tako, teoretski bi mogla traziti povracaj jednog poreza na prenos apsolutnih prava buduci da je to prvi stan u mom vlasnistvu; ali videla sam da je sastavni deo zahteva za povracaj poreza i uverenje da se ne zaduzujem porezom na imovinu, a ja sam platila porez na gorenavedeni stan za prethodnih 6 godina (period otplate). Kakvo je Vase misljenje u vezi ovog slucaja? Unapred hvala,

Poštovana,

Prema odredbi člana 23. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002 i 135/2004 – dalje: Zakon), a u vezi sa odredbom člana 2. stav 1. tačka 1) Zakona, porez na prenos apsolutnih prava plaća se na prenos uz naknadu prava svojine na nepokretnosti.

Odredbom člana 24a Zakona o porezima na imovinu propisano je da se porez na prenos apsolutnih prava ne plaća kada se plaća porez na dodatu vrednost, u skladu sa propisima kojima se uređuje porez na dodatu vrednost.

S tim u vezi, kada jedno pravno lice proda drugom pravnom licu pravo svojine na  nepokretnosti izgrađene do 31.12.2004. godine (do početka primene Zakona o porezu na dodatu vrednost – „Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr. i 61/2005) drugom pravnom licu, porez na prenos apsolutnih prava se plaća.

Dakle, ukoliko je zgrada izgrađena pre 31.12.2004. god. porez na prenos apsolutnih prava vaše preduzeće neće platiti.

Da li pravo na poresko oslobođenje kao kupac prvog stana  možete ostvariti, zavisi od činjenice kada je došlo do prenosa prava svojine sa vašeg preduzeća na vas. Da li ste sa preduzećem zaključili ugovor o zakupu stana ili ugovor o kupoprodaji nepokretnosti s tim da ćete ugovorenu cenu isplaćivati na rate? Odgovor na ovo pitanje ključan je za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje jer; pravo na poresko oslobođenje može  ostvariti kupac prvog stana od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu koga kupac stiče prvi stan, pod uslovom da nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije.

Za detaljnjije informacije obratite se Poreskoj upravi nadležnoj za teritoriju opštine na kojoj se nalazi stan.