Postovani, potreban mi je HITAN ODGOVOR! Da li imam pravo na novcanu naknadu sa Trzista rada ukoliko nisam prihvatila Aneks ugovora? Treba da pocnem sa radom 14.10.2010.god. posle porodiljskog bolovanja koje je trajalo dve godine, u tom Aneksu napisani uslovi su : jedne nedelje rad prepodne,druge nedelje rad dvokratno, rad svake druge subote i rad svake trece nedelje kao dan. S obzirom da imam troje dece nisam mogla da prihvatim uslove. UNAPRED PUNO ZAHVALNA!

Poštovana,

Trabali bi pogledati Aneks koji vam je ponuđen da bi dali kvalitetan odgovor, ali na osnovu datih informacija pokušaćemo da odgovorimo na vaše pitanje. Poslodavac može da izvrši preraspodelu radnog vremena u skladu sa Zakonom o radu, ali tako da radno vreme u toku jedne sedemice ne bude duže o 40 časova, odnosno 60 časova, ali tako da ukupan zbir radnih časova za period od šest meseci ne bude veći od 40 časova nedeljno. Ukoliko u takvoj preraspodeli imate pravo na odmor u trajanju od 12 časova izmešu dva radna dana i jedan dan slobodan u toku nedelje poslodavac je izvršio prersapodelu radnog vremena u skladu sa Zakonom o radu. Ukoliko ne prihvatite potpisivanje ovog aneksa činite povredu radne obaveze, pa vam poslodavac zbog vaše krivice može otkazati ugovor o radu. Medjutim, jako je bitno tačno šta vam stoji u Rešenju o prestanku radnog odnosa, koji je razlog naveden  kao razlog prestanka radnog odnosa. Imate pravo na novčanu nadoknadu ako je poslodavac naveo u Rešenju o prestanku radnog odnosa neki od sledećih razloga:

– ako usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem odredjenog posla ili dodje do smanjenja obima posla, u skladu sa zakonom, osim lica koja su se, u skladu sa odlukom Vlade o utvrdjivanju programa rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju, svojevoljno opredelila za novčanu naknadu ili posebnu novčanu naknadu  – u većem iznosu od visine otpremnine utvrdjene Zakonom o radu,

– ako zaposleni ne ostvaruje rezultate rada, odnosno nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi;

prestanka radnog odnosa na odredjeno vreme, privremenih i povremenih poslova, probnog rada;

prestanka funkcije izabranih, imenovanih i postavljenih lica, ukoliko nije ostvareno pravo na mirovanje radnog odnosa ili  naknadu plate, u skladu sa zakonom;

prenosa osnivačkih prava vlasnika, odnosno člana privrednog društva;

otvaranja stečaja, pokretanja likvidacionog postupka i u drugim slučajevima prestanka rada poslodavca, u skladu sa zakonom;

premeštaja bračnog druga, u skladu sa posebnim propisima;

prestanka radnog odnosa u inostranstvu, u skladu sa zakonom, odnosno medjunarodnim sporazumom.

Ukoliko dobijete otkaz Ugovora o radu ili potpišete Aneks suprotan gore navedenim odredbama možete tužbom pred nadležnim sudom povesti spor radi poništaja Rešenja o otkazu, odnosno poništaja Aneksa u roku od 90 dana, od dana kada vam je dotsvljeno rešenje o prestanku radnog odnosa, odnosno dana kada ste potpisali Aneks.


Stručni saradnik:

Slađana Popović dipl. pravnik