Kako prestaje vazenje aneksa ugovora o radu? Da li on ima neko vremensko ogranicenje ? hvala

Poštovani,

Poslodavac može zaposlenom da ponudi izmenu ugovorenih uslova rada (dalje: aneks ugovora) u sledećim slučajevima:

  1. radi premeštaja na drugi odgovarajući posao, zbog potrebe procesa i organizacije rada;

  2. radi premeštaja u drugo mesto rada kod istog poslodavca;

  3. radi upućivanja na rad na odgovarajući posao kod drugog poslodavca;

  4. ako je zaposlenom koji je višak, obezbedio ostvarivanje neke od mera za zapošljavanje (npr. premeštaj na druge poslove, rad kod drugog poslodavca i dr.);

  5. ako se izmenjeni uslovi rada odnose na novčane iznose osnovne zarade i elemente za utvrđivanje radnog učinka, naknade zarade, uvećane zarade i druga primanja zaposlenog; rokove za isplatu zarade i drugih primanja na koja zaposleni ima pravo; kolektivni ugovor, odnosno pravilnik o radu (član 33. stav 1. tač. 10)-12) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005);

  6. u drugim slučajevima utvrđenim opštim aktom i ugovorom o radu.

U skladu sa tačkom 3, aneksom ugovora o radu zaposleni može da bude privremeno upućen na rad kod drugog poslodavca na odgovarajući posao ako je privremeno prestala potreba za njegovim radom, dat u zakup poslovni prostor ili zaključen ugovor o poslovnoj saradnji, dok traju razlozi za njegovo upućivanje, a najduže godinu dana.

U ostalim slučajevima aneks ugovora o radu se zaključuje na neodređeno vreme, osim ukoliko je samim aneksom predviđeno da je zaključen na određeno vreme.

Stručni saradnik za Radno pravo

Tatjana Nikolić, dipl. pravnik