Po kom osnovu i po kom zakonu Katastar u K. zahteva da platim naknadu za geodetsku uslugu u iznosu od 2417,00 i 580,00 katastarske takse,da bih dobio ispis(brisanje) hipoteke za svaki,davno otplaćeni kredit(imam ih ukupno šest,koje sam otplatio pre 30 godina,ali nisam svojevremeno povukao menice,tj. skinuo terete).Znači da treba da platim ukupno 17982,00,ali ne razumem kakvu geodetsku uslugu(ili posao)vrši Katastar u ovom slučaju?

Poštovani,

Obaveza plaćanja naknade za korišćenje geodetsko-katastarskih podataka i pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda predviđena je članom 174. Zakona o državnom premeru i katastru. Dalje, Zakon u  članu 175. prediđa da podnosilac zahteva, odnosno lice u čiju korist se sprovodi promena, plaća naknadu za korišćenje podataka i za usluge koje pruža Zavod.

Visina naknade utvrđena je Uredbom o visini naknade za korišćenje podataka premera i katastra i pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda („Sl. glasnik RS“, br. 45/2002) na osnovu Tarife koja je za svaku uslugu izražena u bodovima. Vrednost boda za 2010. godinu iznosi 24,17 dinara.

Tarifnim brojem 17. tačka 13 podtačka 1 prdviđeno je da naknada brisanje upisa hipoteke iznosi 100 bodova.

Množenjem 24,17 sa 100 dobija se iznos od 2417 dinara koliko je vama određeno da platite.