hteo sam da vas pitam za savet,pre mesec dana prodao sam auto,gospodin koji je kupio auto dosao je sa majstorom oterao auto u servis prekontrolisao ga nasao nekoliko sitnica koje treba da se urade na autu za sta sam mu ja spustio cenu 300eur od prodajne cene i kupio auto,taj isti gospodin mi se javlja nakon mesec dana tacnije danas i potrazuje mi da mu odnesem 500 eura zato sto mu se pokvario plin na autu i preti mi da ako mu ne odnesem taj novac tuzice me za obmanu kupca a svedok ce mu biti taj majstor koji mu je pregledao auto pre nego sto ga je kupio,pa vas molim da me strucno posavetujete kakva su njegova prava na sudu i sta ja sada da radim,novac od auta sam ulozio u renoviranje kuce tako da para nemam. Unapred zahvalan.

Poštovani,

Kupac se poziva na to da ste ga obmanuli, činjenica da ste Vi kupcu omogućili da automobil pregleda, odnosno da isti odveze kod automehaničara koji je  koristeći svoje stručno znanje utvrdio da li automobil ima nekakve nedostatke za koje vi ne znate ili ne želite da saopštite kupcu, govori u prilog tome da niste imali nameru da kupca obmanete.O obmani mogli bismo da govorimo jedino u slučaju da; iako ste znali da je automobil neispravan tvrdili suprotno ili prećutali da ima ozbiljan nedostatak.

Kupac da bi uspeo u sporu mora tačno da utvrdi postojanje materijalnog nedostatka i to tačno određenog nedostatka i da dokaže da je on postojao u trenutku predaje automobila  ili ako je kasnije nastupio, da je uzrok o tome postojao pre predaje  automobila, a da bi mogao da se koristi pravima koje ima na osnovu Zakona o obligacionim odnosima.

Odredbom člana 479. ZOO propisano je da materijalni nedostaci postoje: u slučaju ako stvar nema potrebna svojstva za njenu redovnu upotrebu ili za promet; ako stvar nema potrebno svojstvo za naročitu upotrebu za koju kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata; ako stvar nema svojstvo i odlike koje su izričito i prećutno ugovorene.

S obzirom da je automobil bio pregledan od strane stručnog lica koje je „odobrilo“ kupcu da isti kupi, govori u prilog tome da je vozilo imalo potrebna svojstva za redovnu upotrebu.

Odgovornost prodavca za materijalne nedostatke prodate stvari pre svega se sastoji i proizlazi iz obaveze prodavca, na osnovu odredbi člana 468. stav 1. ZOO, da kupcu preda stvar u ispravnom stanju.

Prema odredbama člana 482 st. 1 i 2 ZOO, prodavac odgovara za skrivene nedostatke, kad se posle prijema stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari (skriveni nedostatak).

Da bi postojala odgovornost prodavca, ovaj nedostatak mora da postoji u trenutku predaje stvari. Ne može da bude razlog nedostatak koji se pojavio kasnije, odnosno ukoliko se pojavio kasnije on je morao imati uzrok u trenutku predaje.

Kad je pregled izvršen u prisustvu obeju strana, kupac je dužan svoje primedbe zbog vidljivih nedostataka saopštiti prodavcu odmah, inače gubi pravo koje mu po tom osnovu pripada.

Zakon je propisao rok u kome kupac može da se poziva na nedostatke stvari,

Kupac je dužan, pod pretnjom gubitka prava, da o tom nedostatku obavesti prodavca u roku od 8 dana računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod ugovora u privredi bez odlaganja, a prodavac ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto protekne 6 meseci od predaje stvari, izuzev kad je ugovorom određen duži rok.

Zakon izričito navodi situacije u kojima prodavac neće odgovarati za nedostatke;

(1) Prodavac ne odgovara za sledeće nedostatke; ako stvar nema potrebna svojstva za njenu redovnu upotrebu ili za promet, ako stvar nema svojstva i odlike koje su izričito ili prećutno ugovorene, odnosno propisane. Ako su u času zaključenja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

(2) Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljivo lice sa prosečnim znanjem i iskustvom lica istog zanimanja i struke kao kupac moglo lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari.

(3) Ali, prodavac odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti, ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Problem bi bilo najbolje rešiti dogovorom između vas i kupca, tj. nadamo se da do potrebe za sudskim rešavanjem spora neće ni doći.

Pokušajte kupcu da predočite da je u trenutku prodaje automobil bio ispravan, da je bio neispravan to je morao da utvrdi on ili mehaničar koga je on angažovao, da se kvar pojavio posle mesec dana od dana predaje vozila i da je mogao nastati iz uzroka koji nisu postojali u trenutku prodaje tj. usled starosti itd. Odnosno činjenice koja je kupcu bila poznata, on je znao da kupuje automobil koji je već korišćen i koji je star i po redovnom toku stvari podložan kvarovima.

Ako ste pak znali da kupcu prodajete neispravan automobil za koji ste tvrdili da je ispravan, moralno je da kupcu nadoknadite troškove popravke.