Poštovani Interesuje me da li sam u obavezi da plaćam tv pretplatu RTS s obzirom da imam važeči u govor o korišćenju usluga TotalTVa koji reemituje kanale RTSa i uredno ga plaćam.

Poštovani,

Obaveza plaćanja rtv pretplate regulisana je čl. 81. Zakona o radiodifuziji („Sl. glasnik RS“, br. 42/2002, 97/2004, 76/2005, 79/2005 – dr. zakon, 62/2006, 85/2006, 86/2006 – ispr. i 41/2009).

Obavezu plaćanja rtv pretplate imaju sva domaćinstva koja poseduju tv prijemnik, Zakon izričito navodi da ovu obavezu imaju i domaćinstva čiji su prijemnici povezani na kolektivne antene ili kablovski sistem. U ovu grupu spadate i vi kao vlasnik prijemnika koji je povezan na kolektivnu antenu.

Naravno, ukoliko ne posedujete prijemnik niste dužni da plaćate pretplatu.  Prijemnik možete odjaviti u republičkoj ustanovi javnog radiodifuznog servisa.

Oslobođeni od plaćanja pretplate su:

1) invalidi sa 100% telesnog oštećenja;

2) invalid sa manje od 100% telesnog oštećenja, ako mu je, u skladu sa odredbama posebnih propisa, priznato pravo na dodatak za tuđu negu i pomoć;

3) lice koje je trajno izgubilo sluh ili slepo lice.

Ako bismo izašli sa strogo formalno pravnog terena, rekli bismo da rtv pretplata predstavlja svojevrstan porez koji je nametnut svim domaćinstvima. A stara izreka kaže da su u životu izvesene samo dve stvari, smrt i porezi.