POSTO UPUSTVO O BLIZIM KRITERIJUMIMA ZA PRIMENU PROGRAMA ZA RESAVANJE VISKA ZAPOSLJENIH U TACKI 13 STAV 3 TUMACI RADNI STAZ UPISAN U RADNOJ KNJIZICI KAO STAZ OSIGURANJA A ZAKON O PENZISKOM I INVALITSKOM OSIGURANJU POD CLANOM 46 RADNI STAZ OSIGURANJA TUMACI SAMO VREME ZA KOJE SU UPLACENI DOPRINOSI ZZA PENZISKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE PITANJE JE KOJE JE TUMACENJE STARIJE I KOJE U POZITIVNOM PRAVU IMA VECU MOC ZA IZVESTAN BR GODINA NIJE MI UPLACEN RADNI STAZ ALI MI JE POSLODAVAC UPISAO U RADNU KNJIZICU , TAKO DA NE MOGU U PENZIJU A NE MOGU NI NA SOCIJALNI PROGRAM JER PO UPUSTVU NEMAM PRVA DA LI JA OVDE IMAM NEKA PRAVA I DA LI MOGU DA IH OSTVARIM? I MOLIM VAS KOME DA SE OBRATIM UKOLIKO IMAM?

Poštovani,

kao što ste sami naveli radi se o različitim pravnim situacijama i različitim zakonima, u Vašem slučaju uplata doprinosa je uslov za odlazak u penziju.

Odredbama člana 64. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, utvrđeno je da obveznici doprinosa ne mogu da budu oslobođeni obaveze plaćanja doprinosa a kontrolu obračuna i plaćanja doprinosa vrši  Poreska uprava. Prema tome, propisima je isključena mogućnost da se poslodavci kao i drugi obveznici plaćanja doprinosa oslobode plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i utvrđeno je sankcionisanje ukoliko se obaveze po osnovu doprinosa ne izmiruju na način i pod uslovima koji su propisani Zakonom.
U skladu sa tim, prijava protiv poslodavca, koji nije izmirio obavezu plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje , može da se podnese  Poreskoj policiji, preko nadležnog organa poreske uprave. Zaposleni takođe ima pravo da podenese tužbu protiv poslodavca koji mu nije uplatio doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje i na taj način pokrene radni spor pred nadležnim sudom.

Takođe prema Zaključku Vlade o prihvatanju informacije o potrebi i načinu regulisanja neuplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za pojedine privredne subjekte za period od 01.01.2004. do 31.12.2009. godine, neophodno je da poslodavac kod koga je zaposleni radio u spornom periodu podnese zahtev radi povezivanja staža osiguranja i ukoliko ispunjava navedene uslove za period za koji nisu uplaćeni dprinsi staž će biti povezan u skladu sa Zaključkom vlade.

Stručni saradnik za Radno pravo

Tatjana Nikolić dipl. pravnik