Poštovani, želela bih da Vas zamolim za savet šta i kako je potrebno uraditi u sledećoj situaciji. Moj brat želi da imovinu (kuću i zemlju) koja se vodi na njemu prepiše na mene, ali kao vrstu poklona (možda je pravni termin za ovo drugačiji). Da li je to moguće? Koja je procedura? I da li ja snosim nekakve troškove poreza kao što to postoji prilikom kupovine kuće?

Poštovana,

Vlasnik može raspolagati svojom imovinom.

Dakle, vaš brat može Vama pokloniti nepokretnosti na kojima ima pravo svojine.

Potrebno je da zaključite ugovor o poklonu nepokretnosti, potpisi na ugovoru se overavaju u sudu.

Po overi ugovora dužni ste da podnesete poresku prijavu nadležnoj poreskoj upravi. Kako se vi u odnosu na vašeg  brata nalazite u drugom naslednom redu, dužni ste da platite porez na nasleđe i poklon. Poreska stopa iznosi 6000,00 dinara+ 2,5% na iznos preko 300.000,00 dinara. Poresku osnovica predstavlja tržišnu vrednost nepokretnosti.

U daljem tekstu dajemo vam primer izračunavanja poreza na poresku osnovicu od 1.000.000,00 dinara i kopiramo vam članove  Zakona o porezima na imovinu u kome su pobrojana poreska oslobođenja i poreski kredit, možete pogledati da li se neki od tih stavova može primeniti na vašu situaciju.

Primer:

Tržišna vrednost nepokretnosti iznosi 1.000.000, 00 din.

6.000,00+ 700.000,oo x 2,5% = Iznos poreza

6.000,00+ 17.500,00 = Iznos poreza

23.500,oo dinara = Iznos poreza

Član 21

Porez na nasleđe i poklon ne plaća:

1) naslednik prvog naslednog reda, bračni drug i roditelj ostavioca, odnosno poklonoprimac prvog naslednog reda i bračni drug poklonodavca;

2) naslednik, odnosno poklonoprimac zemljoradnik drugog naslednog reda koji nasleđuje, odnosno prima na poklon imovinu koja mu služi za obavljanje poljoprivredne delatnosti, ako je sa ostaviocem, odnosno poklonodavcem neprekidno živeo u domaćinstvu najmanje jednu godinu pre smrti ostavioca, odnosno pre prijema poklona;

3) naslednik, odnosno poklonoprimac drugog naslednog reda – na jedan nasleđeni, odnosno na poklon primljeni stan, ako je sa ostaviocem, odnosno poklonodavcem neprekidno živeo u zajedničkom domaćinstvu najmanje godinu dana pre smrti ostavioca, odnosno pre prijema poklona;

4) poklonoprimac – na imovinu koja mu je ustupljena u ostavinskom postupku, koju bi nasledio da se naslednik – poklonodavac odrekao nasleđa;

5) fond i fondacija, na nasleđenu ili na poklon primljenu imovinu koja služi isključivo za namene za koje su fond i fondacija osnovani;

6) naslednik, odnosno poklonoprimac specijalnih putničkih automobila sa ugrađenim uređajima za bolesnike, specijalnih putničkih automobila za obuku vozača sa ugrađenim duplim komandama, kao i putničkih automobila za taksi i „rent a kar“ koji su posebno označeni;

8) Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinice lokalne samouprave, kao naslednik, odnosno poklonoprimac;

12) primalac donacije po međunarodnom ugovoru koji je zaključila Republika Srbija, kada je tim ugovorom uređeno da se na dobijen novac, stvari ili prava, neće plaćati porez na poklon;

13) se na imovinu primljenu od Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave.

Ako naslednik, odnosno poklonoprimac iz stava 1. tačka 2) ovog člana promeni zanimanje pre isteka pet godina od dana kada je nasledio, odnosno primio na poklon imovinu, dužan je da o promeni zanimanja podnese prijavu nadležnom poreskom organu u roku od 10 dana od dana nastanka promene.

U slučaju prestanka obavljanja taksi ili „rent a kar“ delatnosti, kao i u slučaju poklona ili otuđenja na drugi način bez naknade putničkog automobila pribavljenog za obavljanje tih delatnosti pre isteka roka od pet godina od dana nabavke, obveznik poreza je dužan da to prijavi nadležnom poreskom organu u roku od 10 dana od dana prestanka obavljanja delatnosti, poklona odnosno otuđenja, da plati porez na nasleđe i poklon koji bi bio dužan da plati da nije koristio poresku olakšicu i kamatu koja se plaća zbog docnje u plaćanju poreza, od dana nabavke do dana prijavljivanja.

U slučaju iz stava 2. ovog člana naslednik, odnosno poklonoprimac plaća porez na nasleđe i poklon po stopama iz člana 19. stav 1. ovog zakona.

Kada naslednik, odnosno poklonoprimac drugog naslednog reda stiče od ostavioca, odnosno poklonodavca iz stava 1. tačka 3) ovog člana istovremeno više od jednog stana, porez na nasleđe i poklon ne plaća se na onaj od nasleđenih, odnosno na poklon primljenih stanova u kome je naslednik, odnosno poklonoprimac imao prebivalište na dan smrti ostavioca, odnosno na dan prijema poklona, a ako ni u jednom od tih stanova nije imao prebivalište – na stan koji je najmanje površine.

Poreski kredit

Član 22

Porez na nasleđe, odnosno na poklon, obračunat na poresku osnovicu iz člana 16. stav 3. ovog zakona, umanjuje se za iznos plaćenog poreza na nasleđe, odnosno na poklon, obračunatog na osnovicu koju čini zbir tržišnih vrednosti prethodno nasleđenih nepokretnosti, prava ili stvari, odnosno primljenih poklona od istog ostavioca, odnosno poklonodavca.