Potreban nam je pravni savet u vezi prodatog zemljišta od pre osam godina kada je prilikom prodaje sklopljen kupoprodajni ugovor u kom je naznačeno da troškove prepisa snosi kupac.Ovih dana je na ime prodavca pristigla opomena za neplaćeni porez na dobit. Interesuje nas dali je prodavac dužan da plati te troškove zajedno sa kamatama ili je merodavan tekst kupoprodajnog ugovora i te tročkove je dužan da plati kupac.Kao drugo,pošto smo sa prodavcem slopili ugovor o doživotnoj dvoridbi posle prodaje gorenapomenute nekretnine,dali mi kao dvorioci imamo bilo kakvu obavezu sa slučajem koji je nastao pre slapanja tog ugovora i nismo ni imali saznanja o tom zemljištu isto kao ni o prodaji istog. Unapred se zahvaljujemo na odgovoru.

Poštovani,

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 31/2009), koji je stupio na snagu 8.5.2009. godine, izvršena je izmena člana 72a Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006 i 65/2006 – ispr. – dalje: Zakon), na način da je u stavu 1. brisana tačka 1) kojom je bilo propisano poresko izuzimanje od poreza na kapitalni dobitak ostvaren po osnovu prenosa prava, udela ili hartija od vrednosti, koji su stečeni nasleđem, u slučaju njihove prodaje, odnosno prenosa trećem licu uz naknadu od strane lica koje ih je steklo putem nasleđa.

Dakle, s obzirom da niste podneli poresku prijavu u propisanom roku dužni ste da porez platite.

Ugovorom o kupoprodaji ste najverovatnije ugovorili da je kupac dužan da plati porez na prenos apsolutnih prava, napominjemo da se radi o različitim porezima.

Dalje, Zakon je predvideo da prodavac je poreski obveznik, u slučaju da se kupac ugovorom obavezao da plati porez on postaje solidarni jemac, čime se ne gasi poreska obaveza prodavca.

U slučaju da ste zaista ugovorili da je obaveza kupca plaćanje poreza na kapitalni dobitak, možete nakon što porez platite, zahtevati od kupca da vam taj iznos nadoknadi.