Postovani, osecam se prevarenim od strane banke, naime XX.XX.200X godine pristao sam da moje preduzece bude jemac za dozvoljeni minus koji je podigao vlasnik preduzeca sa kojim sam ja saradjivao. nakon pet godina to preduzece je propalo,vlasnik inace strani drzavljanin pobegao je iz zemlje.Kao i vecina privrednika i ja koristim dozvoljena prekoracenja po tekucem racunu i odlicno znam da na svakih 6 meseci taj isti dozvoljeni minus moram da obnovim i da mi za svako obnavljanje bankari traze menice ili jemce i takodje se odlicno secam da sam u februaru mesecu odbio da budem jemac tom preduzecu iz opravdane sumnje da ce pobeci iz zemlje.Medjutim danas posle 5 godina bez ikakve predhodne najave ili upozorenja racun moje firme je blokiran i sa njega je skinuto ukupno X.000,00 dinara na ime zatvaranja dozvoljenog minusa tog preduzeca. Ne mogu da prihvatim objasnjenje filijale banke da je to vezano za moje jemstvo od pre 5 godina. Trenutno zaposljavam veliki broj radnika na neodredjeno vreme, Unapred vam hvala

Poštovani,

Kao jemac, Vi ste u obavezi da ispunite obavezu dužnika ako je ovaj o dospelosti ne ispuni, što znači sve dok postoji obaveza glavnog dužnika postoji i Vaša obaveza kao jemca. Dalje Vam navodim da je obaveza nastala ugovorom o jemstvu akcesorna usled čega prestanak glavne obaveze odnosno nepunovažnost iste dovodi do prestanka/nepunovažnosti obaveze jemca. Do prestanka obaveze jemca može doći i nezavisno od postojanja glavne obaveze, ukoliko je jemstvo dato samo za određeno vreme pa ono istekne, zatim kad poverilac oprosti dug jemcu i kad se sjedine jemac i poverilac ili jemac i glavni dužnik. Jemstvo može prestati i usled zastarelosti, shodno čl. 1019 st. 2 Zakona o obligacionim odnosima koji propisuje kada je rok za zastrevanje obaveze glavnog dužnika duži od dve godine, obaveza jemca zastareva po isteku dve godine od dospelosti obaveze glavnog dužnika, izuzev kad jemac odgovara solidarno sa dužnikom.

Na osnovu podataka koji ste izneli i koji nisu dovoljni za konkretniji odgovor, predpostavljam da je banka imala potraživanja prema glavnom dužniku koji je naplatila od Vas, kao jemca. U tom smislu treba  prevashodno da utvrdite da li su obaveze glavnog dužnika izmirene iz ugovora od 200X. godine kao i svih naknadnih ugovora u kom ste bili jemac pravnom licu koje je u vlasništvu stranog državljanina, jer ako nisu, Vaša obaveza i dalje najverovatnije postoji, osim ukoliko nije došlo do prestanka obaveze jemca mimo postojanja glavne obaveze što Vam je napred navedeno.

Činjenica da Vas banka kao poverilac nije upozorila, odnosno nije Vam najavila ili na drugi način upozorila da će Vam skinuti sredstva, verovatno ukazuje na to da se radi o solidarnom jemstvu koje podrazumeva da poverilac može zahtevati ispunjenje od glavnog dužnika ili od jemca ili obojice u isto vreme. Razlika između solidarnog i supsidijarnog jemstva sastoji se u tome da kod supsidijarnog jemstva poverilac ima obavezu da pismenim putem ostavi rok dužniku u kom treba da izvrši obavezu, i tek posle proteka tog roka poverilac ima pravo da se naplati od jemca dok kod solidarnog ne mora. Međutim, čak i kod solidarnog jemstva poverilac je dužan obavestiti jemca ako dužnik ne ispuni svoju obavezu na vreme, inače će mu odgovarati za štetu koju bi jemac pretrpeo zbog toga, shodno čl. 1010 ZOO.

Shodno navedenom, treba pismenim putem da se obratite pravnoj službi banke i da zatražite objašnjenje po osnovu kog ugovora i kog potraživanja poverioca – banke su od Vas naplaćena sredstva. Istovremeno, možete se obratite i Narodnoj Banci Srbije, i to Odeljenju za prinudnu naplatu Kragujevac, sa Zahtevom da Vam se izda Potvrda o izvršenoj prinudnoj naplati osnova i naloga, iz koje ćete videti po kom osnovu su Vam skinuta sredstva.

U svakom slučaju ukoliko su Vam sredstva skinuta po osnovu ugovora o jemstvu imate pravo da od glavnog dužnika zahtevate sve što ste isplatili za njegov račun i kamatu od dana isplate.

Sasa Vulinovic, dipl. pravnik