Može li se zaposlenim isplatiti minimalna zarada ako preduzeće normalno radi? Postoji li mogućnost da se radniku koji ima sss i bruto zaradu oko 32.000 a ne ispunjava svoje radne obaveze, isplaćuje minimalna zarada, ako postoji, na koji način?

Poštovani,

Osnov za isplatu minimalne zarade je ugovor o radu, odnosno aneks ugovora o radu. Prema tome, poslodavac koji zbog poslovno-finansijskih rezultata poslovanja nije u mogućnosti da zaposlenima isplaćuje zaradu utvrđenu ugovorom o radu, dužan je da zaposlenom ponudi izmenu ugovora o radu u skladu sa članom 171. stav 1. tačka 5) Zakona. Prema tome, ponuda poslodavca da zaposlenom za rad isplaćuje minimalnu zaradu, moguća je samo ako za to postoje opravdani razlozi (poslovno-finansijski rezultati). Kada se promene uslovi poslovanja odnosno prestanu razlozi koji su osnov za isplatu minimalne zarade, ponovo se vrši izmena (aneks) ugovora o radu.U skladu sa članom 172. stav 1. Zakona uz ponudu za zaključivanje aneksa ugovora poslodavac je dužan da zaposlenom u pisanom obliku dostavi i razloge za ponudu, rok u kome zaposleni treba da se izjasni o ponudi i pravne posledice koje mogu da nastanu odbijanjem ponude.

Članom 111. stav 1. Zakona, propisano je da zaposleni ima pravo na minimalnu zaradu za standardni učinak i puno radno vreme, odnosno radno vreme koje se izjednačava sa punim radnim vremenom. Stavom 2. navedenog člana propisano je da ako poslodavac i zaposleni ugovore minimalnu zaradu, poslodavac je dužan da tu zaradu isplati zaposlenom u visini utvrđenoj odlukom socijalno-ekonomskog saveta osnovanog za teritoriju Republike Srbije, za mesec u kojem se vrši isplata. Odluka o visini minimalne zarade objavljuje se u „Sl. glasniku RS“ (član 112. Zakona).Minimalna zarada utvrđuje se u neto iznosu po radnom času, za period od najmanje šest meseci i ne može se utvrditi u nižem iznosu od iznosa u kome je bila utvrđena u prethodnom periodu.

U slučaju isplate zarade u visini minimalne, zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu po osnovu „minulog rada“, prekovremenog rada, rada na dan praznika koji je neradan dan, noćnog rada, rada u smenama i po drugom osnovu utvrđenom opštim aktom ili ugovorom o radu. Takođe, iznos minimalne zarade uvećava se po osnovu naknade za ishranu u toku rada i regresa za korišćenje godišnjeg odmora, koje je poslodavac dužan da obezbedi zaposlenima, shodno članu 118. tač. 5) i 6) Zakona.


Stručni saradnik za Radno pravo

Tatjana Nikolić, dipl. pravnik