Da li sud može tražiti naplatu sudske takse i nakon pravosnažnosti presude donete u postupku u kojem je očigledno propustio da to traži. Inače, presuda je potvrđena i odlukom drugostepenog suda.

Poštovani,
visinu, način i lica koja su  dužna  da plate sudsku taksu određje Zakon o sudskim taksama.
Član 8 gore pomenutog zakona predviđa :

Naplata takse zastareva u roku od tri godine po isteku kalendarske godine u kojoj je nastala taksena obaveza.

Obveznik plaćanja sudske takse u prvostepenom postupku je tužilac, odnosno predlagač, a obveznik u drugostepenom postupku i u postupku po vandrednom pravnom leku je podnosilac žalbe , odnosno lice u čijem je interesu pokrenut postupak po vandrednom pravnom leku.

Ivana Zelenkov, dipl. pravnik