Na ostavinskoj raspravi posle smrti moga oca ja i moja sestra smo se odrekli nasledstva (stana u kome zivi moja majka) u korist nase majke, Sada u poreskoj upravi traze mojoj majci da plati porez na dobit kako bi mogla da uknjizi stan na svoje ime. Pomozite mi savetom

Poštovani,

Prema čl. 21. st.  1. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – i – dalje: Zakon), porez na nasleđe i poklon ne plaća naslednik prvog naslednog reda, bračni drug i roditelj ostavioca, odnosno poklonoprimac prvog naslednog reda i bračni drug poklonodavca.

U čl. 21. st.1. dalje se predviđa da porez na nasleđe i poklon ne plaća poklonoprimac – na imovinu koja mu je ustupljena u ostavinskom postupku, koju bi nasledio da se naslednik – poklonodavac odrekao nasleđa.

Članom 9. st. 1. i 2. Zakona o nasleđivanju („Sl. glasnik RS“, br. 46/95 i 101/2003) propisano je da prvi nasledni red čine ostaviočevi potomci i njegov bračni drug. Ostaviočeva deca i bračni drug nasleđuju na jednake delove.

Prema  članu 50. Zakona o nasleđivanju, poklonom se smatra svako odricanje od prava, pa i odricanje od nasleđa u korist određenog naslednika, otpuštanje duga, ono što je ostavilac za života dao nasledniku na ime naslednog dela ili zbog osnivanja ili proširenja domaćinstva ili obavljanja zanimanja, kao i svako drugo besplatno raspolaganje.

Ako ostaviočevo dete ne može ili neće da nasledi, njegov deo na jednake delove nasleđuju njegova deca (unuci ostaviočevi), a kad neki od ostaviočevih unuka ne može ili neće da nasledi, njegov deo na jednake delove nasleđuju njegova deca (praunuci ostaviočevi) i tako redom sve dokle ima ostaviočevih potomaka (član 10. Zakona o nasleđivanju).

Prema čl. 213. Zakona o nasleđivanju, naslednik se može odreći nasleđa samo u svoje ime.

Prema odredbi čl. 216. Zakona o nasleđivanju, odricanje u korist određenog naslednika smatra se izjavom o prijemu nasleđa uz istovremeno ustupanje naslednog dela odnosno činjenje poklona nasledniku.

U vašem slučaju, kako je ostavilac imao tri naslednika prvog naslednog reda, na 1/3 zaostavštine koju nasledi supruga ostavioca ne plaća se porez na nasleđe primenom odredbe člana 21. stav 1. Zakona.

Ako ste se odrekli nasleđa, a nemate decu koji mogu i hoće da naslede vaš pripadajući deo, pa ukupnu zaostavštinu nasledi vaša majka, porez na nasleđe se ne plaća.

Međutim, na imovinu koju ste majci ustupili u ostavinskom postupku, plaća se porez na poklon ako tu imovinu supruga ostavioca ne bi po zakonu nasledila da ste se odrekli nasleđa, ako imate potomke koji mogu i hoće da naslede.

Ukoliko nemate dece, dostavite overenu izjavu o tome Poreskoj upravi.