Poštovani, zaposlena sam u firmi iz B. u njenom ogranku u X. Pre godinu dana ogranak u X. dat je u zakup na pet godina, a mi, radnici, potpisali smo aneks ugovora o radu i upuceni smo na rad kod drugog poslodavca na godinu dana na osnovu člana 174. Zakona o radu. Medjutim, poslodavac kod koga smo upuceni na rad nije poštovao zakon i bili smo primorani da potpišemo ugovor po kome imamo manja primanja nego sto smo ih imali kod maticne firme , ali on nas nije ni na taj ugovor prijavio na penzijsko i socijalno osiguranje. Tako da za godinu dana nemamo uplacene doprinose, nismo imali overene zdravstvene knjizice, a platu smo primali povremeno bez ikakvog platnog spiska. Zalili smo se maticnoj firmi, ali se ona ogradila od tog probleme. Zalili smo se i Inspekciji, tako da je on po njihovom nalogu podneo u socijalno neku nepotpunu dokumentaciju i nije ni dinar uplatio od onoga sto je trebao. Nama, radnicima, sada se stvar dodatno komplikuje, time što nam je maticna firma dala novi aneks ugovora o radu po kome nas ponovo na osnovu člana 174. Zakona o radu upućuje na još godinu dana kod istog poslodavca. Pre nego sto je istekao rok od osam dana otšli smo za B. da porazgovaramo sa pravnicom, i tada smo se u pismenom obliku izjasnili o ponudi aneks ugovora, gde smo naveli sve probleme koje imamo sa poslodavcem iz X. i da nam je u Inspekciji rečeno da je taj drugi aneks ugovora nezakonit jer zaposleni moze da bude upućen na rad kod drugog poslodavca duze od godinu dana jedino uz svoju saglasnost. Tada smo je zamolili da prvo rešimo postojeće probleme, pa da onda potpišemo aneks ugovore, ali smo kasno shvatili da ona na to nije pristala. Tako da dva dana po isteku roka od osam dana mi smo dobili otaze na osnovu člana 179. jer nismo prihvatili ponudjeni aneks, i taj dan se poklapa sa danom kada nam ističe prvi aneks ugovora o radu. Da li je poslodavac imao pravo da posle prvog aneks ugovora na godinu dana od nas zahteva da potpišemo još jedan aneks na još jednu godinu i da nas uputi na rad kod istog poslodavca? Koja su naša prava u ovom slučaju i kakve su naše šanse pred sudom?

Poštovana,

u  Vašem slučaju postoje dve povrede Vaših prava:

1. U članu 174. st. 1. i 2. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005), propisano je da zaposleni može da bude privremeno upućen na rad kod drugog poslodavca na odgovarajući posao ako je privremeno prestala potreba za njegovim radom, dat u zakup poslovni prostor ili zaključen ugovor o poslovnoj saradnji, dok traju razlozi za njegovo upućivanje, a najduže godinu dana.
Polazeći od napred navedenih odredaba Zakona o radu, poslodavac može zaposlenog da privremeno uputi na rad kod drugog poslodavca, na odgovarajući posao, u sledećim slučajevima:

– ako je privremeno prestala potreba za njegovim radom,– ako je dat u zakup poslovni prostor, ili– ako je zaključen ugovor o poslovnoj saradnji.Zaposleni može, bez njegove saglasnosti, biti privremeno upućen na rad kod drugog poslodavca dok traju napred navedeni razlozi za njegovo upućivanje, a najduže godinu dana. Zaposleni može, uz njegovu saglasnost, biti upućen na rad kod drugog poslodavca i u dužem trajanju od godinu dana u napred navedenim, kao i u drugim slučajevima utvrđenim opštim aktom ili ugovorom o radu.Međutim, poslodavac je dužan da traži saglasnost zaposlenog za njegovo ponovno upućivanje na rad kod poslodavca kod koga je već bio upućen na rad u ukupnom trajanju od godinu dana (sa prekidima ili bez prekida), ako se radi o istom pravnom osnovu (npr. ugovor o zakupu) za njegovo upućivanje na rad.S obzirom na navedeno niste bili u obavezi da zaključite ponuđeni aneks ugovora o radu.2. Prema članu 174.  st. 4. i 5. Zakona o radu zaposleni sa poslodavcem kod koga je upućen na rad zaključuje ugovor o radu na određeno vreme. Ugovorom o radu zaposlenom se ne mogu utvrditi manja prava od prava koja je imao kod poslodavca koji ga je uputio na rad.Po ovom osnovu takođe imate pravo da tražite sudsku zaštitu, tako da oba osnova možete da objedinite u jednom postupku.

Stručni saradnik za radno pravo,
Tatjana Nikolić, dipl. pravnik