Da li mogu u tuzbenom zahtevu da se zahtevaju penali zbog neizvrsenja obaveze iako ugovorom nisu predvidjeni. Ugovorom koji smo zaključili, druga strana koja mi nije svoje ugovorne obaveze izvrsila ugovorili smo naknadu stete u slucaju neizvrsenja svojih obaveza, a ne penale. Da li se mogu opredeliti za penale iako nisu navedeni u ugovoru. Unapred hvala

Poštovani,

Pre svega,na početku bismo morali da vam napomenemo da iz vašeg pitanja nismo mogli sa sigurnošću da utvrdimo da li je reč o novčanom ili nenovčanom potraživanju.

Razlika se ogleda u sledecem:

Za novčana potraživanja predviđena je zakonska zatezna kamata  za svaki dan zadocnjenja do konačne isplate.

Kada su u pitanju nenovčane obaveze,za njih se može ugovoriti ugovorna kazna.

Napominjemo,ugovoriti.S obzirom na to da ni jednom odredbom ugovra koji ste zaključili nije predviđena ugovorna kazna za slučaj neispunjenja obaveze,vi je samim tim ni ne možete tražiti putem tužbe.

Jedino što vam preostaje kao mogućnost,jeste da zahtevate nadoknadu štete,pri čemu je naravno neophodno da dokažete, pre svega da je šteta nastupila,a onda i kolika je.

S poštovanjem,

Advokatska kancelarija Cvjetićanin