Poštovani, radnik sam Gradske uprave. Pre skoro godinu dana bez objašnjenja poslodavac je svim radnicima ukinuo isplatu troškova prevoza u novcu i prinudio nas na korišćenje mesečne karte i javnog prevoza. Meni takav vid prevoza iz mnogo razloga ne odgovara. Godinama unazad na posao sam odlazio svojim kolima i i nadoknadu za putne troškove primao u gotovom u visini iznosa mesečne karte. Više puta obraćao sam se različitim gradskim funkcionerima sa zahtevima da mi odobre da ponovo primam nadoknadu za putne troškove u gotovom i naveo sve razloge (čisto praktične prirode) zašto mi mesečna karta ne odogovara, ali nikada nisam dobio odgovor. Sve ovo vreme sam snosim putne troškove, što je mesečno između 3 i 4 hiljade dinara što je značajna suma u odnosu na ionako male zarade. Mene zanima mogu li, po važećim zakonskim propisima , da zahtevam da mi se troškovi prevoza isplaćuju u gotovom u visini iznosa mesečne karte? Mogu li i po kom osnovu da tužim poslodavca? Hvala unapred!

Poštovani,

Shodno odredbama člana 118. stav 1. tačka 1. važeceg Zakona o radu (’’Sl. Glasnik RS’’, br. 24/05, 61/05 i 54/09) zaposleni ima pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.

Prema tome, opštim aktom (kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu), ili samim ugovorom o radu koji je zaposleni zaključio sa poslodavcem trebalo bi da bude detaljno utvrdjeno na koji način će poslodavac obezbediti zaposlenima prevoz za dolazak na rad i odlazak sa rada – da li će to biti kupovinom mesečne pretplatne karte, obezbedjivanjem sopstvenog prevoza, isplatom naknade troškova prevoza u novcu u visini cene prevozne karte (što bi Vama najviše odgovaralo), ili će to biti bilo koji drugi način kojim će zaposlenom biti obezbedjen prevoz za dolazak na rad i odlazak sa rada.

Obzirom na to da Ugovorom o radu koji ste Vi zaključili sa poslodavcem ovo pitanje sigurno nije regulisano, odgovor na Vaše pitanje zavisi isključivo od toga da li je i na koji način naknada troskova prevoza regulisana nekim opštim aktom poslodavca.

Iz tog razloga potrebno je da proverite šta je po tom pitanju predvidjeno važećim kolektivnim ugovorom koji je zaključen kod poslodavca i da li eventualno postoji neki pravilnik o naknadi troškova prevoza kojim su predvidjeni i kriterijumi na osnovu kojih se ova naknada isplaćuje. Čak postoji mogucnost da je samim opštim aktom predvidjeno pravo zaposlenog da se izjasni na koji način želi da mu se obezbedi ova naknada, sto bi bilo idealno rešenje za Vaš problem (mada iskreno ne verujem da je u Vašem slucaju takvo pravo zaposlenog predvidjeno, obzirom na navedeno ponasanje poslodavca i njegovo uporno odbijanje isplate u novcu).

U svakom slučaju, način ostvarenja Vašeg prava mora biti u skladu sa odredbama važećeg opšteg akta poslodavca – ako je opštim aktom predvidjeno npr. da se isplata naknade vrši kupovinom mesečne pretplatne karte, nemate pravo na novčanu naknadu.

Ukoliko način obezbedjivanja prevoza zaposlenih i kriterijumi po osnovu kojih se ova naknada isplaćuje nisu regulisani opštim aktom (što je malo verovatno), Vi biste imali pravo da zahtevate naknadu u novcu u visini cene prevozne karte. Na to ukazuje prosto jezičko tumačenje navedene odredbe Zakona o radu – nije predvidjeno pravo zaposlenog na mesečnu pretplatnu kartu, nego naknada u visini cene prevozne karte u javnom saobracaju. U tom slucaju, bio bi propust poslodavca što to pitanje nije regulisano opštim aktom, tako da bi bio u obavezi da Vam isplati naknadu onako kako to odredbe važećeg Zakona o radu propisuju – u visini cene prevozne karte, znaci u novcu, ukoliko Vama isključivo takav nacin isplate odgovara.

Medjutim, moje je mišljenje da biste takvu parnicu teško uspeli da dobijete obzirom na to da poslodavac Vama ne uskraćuje pravo – prevoz za dolazak i odlazak sa rada Vama je obezbedjen i sa stanovišta poslodavca on svoju obavezu uredno ispunjava, na ovaj ili onaj način.

Iz tog razloga Vam predlazem da ponovo pokušate svoje pravo da ostvarite na način koji Vama odgovara putem nekog dogovora sa poslodavcem, bez pokretanja sudskog postupka. Naravno, pre toga proverite da li je i kako je ovo pitanje regulisano opštim aktom poslodavca.


Biljana Djeric, advokat