Postovani,protiv sudije osnovnog suda podneo sam krivicnu prijavu koja nije usvojena pa sam podneo Optuzni predlog i cekam da po njemu bude zakazano rociste.U medjuvremenu sam od jednog lica tuzen i predmet je dodeljen upravo sudiji protiv koga vodim krivicni postupak! Da li je postojanje tog postupka razlog da trazim izuzece tog sudije u parnici koja treba da pocne da tece?

Poštovani,

Zakon o parničnom postupku jasno predviđa razloge  izuzeća (kada postoji sumlja u nepristrasnost sudije) odnosno isključenja( kada su zakonom nabrojani razlozi  ) sudećeg  sudije.

Članom 66, stav 1 prediviđeno je 7 tačaka pod kojima  sudija ne može vršiti sudijsku dužnost .Tako tačka 4 stava 1 člana 66 predviđa da sudija ne može vršiti sudijsku dužnost ( isključenje) :
„ako je staralac, usvojilac ili usvojenik stranke , zakonski zastupnikili punomoćnik, ili ako između sudije i stranke, zakonskog zastupnika postoji zajedničko domaćinstvo“
a tačka 5 istog stava predviđa “ ako između sudija i lica iz ovog stava teče neka duga parnica ili između njih postoji sukob interesa

Razlozi navedeni u ovom članu su apsolutne prirode kada se sudija mora isključiti i povreda ove odredbe predstavlja apsolutno bitnu povredu odredaba parničnog postupka i jedan od osnovnih razloga za žalbu na prvostepenu presudu.  Zakon dalje predviđa da  sudija čim sazna za jedan od razloga za njegovo nepostupanje po datom predmetu obavezan da prekine dalji rad i da o tome obavesti predsednika tog suda  , koji će mu odrediti zamenika. Ali ,takođe i Vi kao stranka možete da zahtevate isključenje, ali je potrebno i neopodno da taj Vaš zahtev obrazložite i da navedete okolnosti na kojima zasnivate taj zahtev, a najmerodavnije bi bilo da priložite taj optužni predlog kao dokaz.

Ivana Zelenkov, dipl. pravnik