Poštovani, molim Vas za pomoć jer imam nedoumica u vezi naslednog prava. Naime da li imam pravo na nasledjivanje dela imovine koja se vodi na mog pokojnog oca ili na sve što je stekao u braku sa drugom supugom, pošto su mi roditelji razvedeni i ja sa njim nisam živeo.

Poštovani,

bez obzira što su Vaši roditelji bili razvedeni, Vi imate određena nasledna prava kao zakonski naslednik iza Vašeg pokojnog oca. Zakonski naslednici ste Vi i žena Vašeg pokojnog oca( ukoliko nema više dece).što se tiče podele imovine iza ostavioca, Zakonom o nasleđivanju je određeno da ostavioceva deca i bračni drug nasleđuju na jednake delove.

Međutim jako je bitno da Vam naglasim da žena može da traži izdvajanje po osnovu bračne tekovine ukoliko su neku imovinu stekli zajedničkim radom u toku trajanja braka. Takođe postoje instituti koji mogu da dovedu do smanjenja naslednog dela bračnog druga ,ako bračni drug nije roditelj deteta koje je sa njim pozvano na nasleđe. Može doći do smanjenja naslednog dela bračnog druga ako su ispunjenje kumulativno dve predpostavke a to je da bračni drug nije roditelj i da je imovina bračnog druga veća od imovine koja bi mu deobom zaostavštine pripala a sud nađe da je to opravdano.

Ostavinski postupak možete da pokrenete bilo Vi , bilo supruga.