Moj muž radi na rukovodećem ranom mestu. U preduzeću je došlo do štete za koju je okrivljen moj suprug iako nije on istu prouzrokovao, već po komandnoj odgovornosti. Rečeno mu je da dobija otkaz i to samo sporazumni,u protivnom,ako ne pristane, podići će krivičnu prijavu protiv njega. Naglašavam, ne postoji ni jedan pisani dokument koji mu je uručen kao dokaz da je kriv, da je naneo, ili mogao naneti štetu,da mu se zbog toga i toga umanjuje plata, a pogotovo ne postoji da će tad i tad dobiti otkaz.Sve je urađeno i rečeno usmeno. Molim za pomoć. Zahvaljujem

Postovana,

Prema odredbi člana 184. Zakona o radu, poslodavac može dati zaposlenom otkaz ugovora o radu iz člana 179. tačka 1), 2), 3), 5) i 6) zbog neostvarivanja rezultata rada, odnosno odsustva potrebnih znanja i sposobnosti, utvrđene povrede radne obaveze, narušavanja radne discipline, nevraćanja na rad posle mirovanja radnog odnosa i zloupotrebe odsustva zbog privremene sprečenosti za rad, u roku od tri meseca od dana saznanja za činjenice koje su osnov za davanje otkaza, odnosno u roku od šest meseci od dana nastupanja činjenica koje su osnov za davanje otkaza.

Navedenom odredbom Zakona određeni su rokovi zastarelosti za davanje otkaza ugovora o radu, pa istekom tih rokova nastupa prekluzija u pogledu mogućnosti poslodavca da iz tog otkaznog razloga otkaže ugovor o radu zaposlenom. Kako se kvar masine desio u avgustu to je istekao rok u kome je poslodavac mogao da otkaze ugovor zaposlenom.

Kako zaposleni u ovom slucaju ne zeli da raskine radni odnos ne treba ni da potpise sporazumni prestanak radnog odnosa.

Tatjana Nikolić, dipl. Pravnik

Stručni saradnik za radno pravo