Da li se za vojni stan koji nije do sada otkupljen može pokrenuti zahtev za otkup,imajući u vidu da unazad tri godine nije vršeno plaćanje stanarine i da li se stan može oduzeti?

Vojni stanovi potpadaju pod pravni režim koji reguliše važeći Zakon o stanovanju Republike Srbije. Isti zakon se primenjuje na sve stanove na teritoriji Republike pa tako i na vojne stanove. Naime, član 16 stav 1 Zakona o stanovanju propisuje da je nosilac prava raspolaganja na stanu u društvenoj svojini i vlasnik stana u državnoj svojini dužan da nosiocu stanarskog prava, odnosno zakupcu koji je to svojstvo stekao do dana stupanja na snagu ovog zakona, na njegov zahtev u pismenoj formi omogući otkup stana koji koristi, pod uslovima propisanim ovim zakonom.Vi imate pravo da podnesete zahtev za otkup predmetnog stana pod uslovom da Vam je taj stan dat radi trajnog reševanja stambenog pitanja i da imate zaključen ugovor o zakupu isključivo na neodređeno vreme.Ukoliko Vam je predmetni stan dat za službenu upotrebu i ukoliko imate zaključen ugovor o zakupu na određeno vreme tad nećete imati pravo na otkup istog.Ukoliko Vaš zakupodavac odbije Vaš zahtev za otkup predmetnog stana ili ne zaključi ugovor o otkupu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva  Vi možete podneti predlog nadležnom sudu da u vanparničnom postupku donese rešenje  koje će zameniti ugovor o otkupu, i u tom slučaju obratite se advokatu. Što se tiče neplaćanja stanarine, to može biti osnov za otkaz ugovora o zakupu stana.Naime, član 35 stav 1 tačka 2  Zakona o stanovanju propisuje da zakupodavac može dati otkaz ugovora o zakupu stana ako zakupac i posle opomene ne plati zakupninu za najmanje dva meseca uzastopno. Prema tome u tom slučaju Vam stan može biti oduzet a to zavisi isključivo od volje zakupodavca.