Uvaženi Veće Apelacionog suda u Beogradu u predmetu iz radnopravnog spora po žalbi na prvostepenu odluku,zasedalo je XX.11.2010.god. Drugostepena odluka još uvek nije dostavljena Osnovnom sudu. PITANJE: da li je Apelacioni sud obavezan i u kom roku dostaviti drugostepenu odluku Osnovnom sudu i da li ga na to obavezuju odredbe člana 383. ZPP. S dužnim poštovanjem

Poštovani,

Odredba člana 383 ZPP-a na koju se pozivate glasi:

Drugostepeni sud je dužan da vrati spise prvostepenom sudu u roku od 30 dana od dana donošenja odluke.

Ta odredba bi u svemu važila da je drugostepeni sud doneo odluku.

Međutim, kako pišete i kako shvatam, Vi imate informaciju da je isti sud samo zasedao određenog dana, ali to ne znači i da je tog istog dana doneta odluka.

Odnosno, po obavljenom zasedanju (većanju) može se uskoro očekivati i donošenje odluke, ali može se desiti :1. da sud zaseda i drugi put , odnosno 2. da zakaže raspravu na koju bi bile pozvane stranke, odnosno ako nađe da ima razloga da se raspravi neka činjenica pred tim sudom kako bi se donela konačna odluka.

Utoliko, preostaje Vam da se i dalje interesujete i da sačekate dobijanje informacije da li je odluka doneta, a kada odluka bude donesena onda važi i odredba čl. 383 ZPP u pogledu roka za vraćanje spisa predmeta prvostepenom sudu.