Hocu da zakljucim ugovor o izdrzavanju sa majkom jer se i dosad sam brinem o njoj i stanujem vec X0 godina. Kome treba da se obratim i gde opstini ili sudu i napominjem da je majka nepokretna.

Poštovana,

Ugovor o doživotnom izdržavanju je ugovor za koji je Zakon o nasleđivanu propisao formu punovožnosti ugovora. To znači da bi proizvodio pravno dejstvo mora da bude zaključen u sudu na ročištu ispred sudije. Nije dovoljno da ga na šalteru overe u sudu overi overitelj. Nadležan  je Prvi osnovni sud u Beogradu. Ugovor možete pripremiti sami, a možete zahtevati i do suda da ga sačini. U oba slučaja ugovor mora da pročita sudija, da primaoca izdržavanja upozori da se imovinom obuhvaćenom ugovrom ne mogu namiriti nužni naslednici, odnosno da imovina koja se ostavlja davaocu izdržavanja u svojinu nakon smrti primaoca izdržavanja ne ulazi u zaostavštinu koja će se otvoriti nakon njegove smrti.
Potrebno je da se obratite sudu sa zahtevom za sačinjavanje ugovora i da zakažete ročište na kome će te potpisati ugovor i koji će sudija overiti svojim pečatom.

Vaš,

Pro Bono