Postovana Gospodjo/Gospodine Moja majka se trenutno nalazi u poseti u inostranstvu i zeli da napravi testament … Da li ona moze da napravi testament ovde koji ce biti overeno od advokata koji je ovlascen od Republike Srbije u inostranstvu i potpisano sa dva svedoka… Da li ona moze da napise na papiru sta ostavlja sa svim detaljim i pri cistoj svesti potpisano sa dva svedoka – da li to ima legal vrednost u Srbiji Unapred Hvala

Poštovani,
Zakonom o nasleđivanju je predviđena poseban oblik zaveštanja koji se zove „konzularno zaveštanje“. Zaveštaocu može u inostranstvu zaveštanje sačiniti konzularni predstavnik ili diplomatski predstavnik Republike Srbije, po pravilila koja važe sa zastavljanje sudskog zaveštanja. Sasatavlja se po odredbama zakona o nasleđivanju u predstvništu RS u toj stranoj zemlji ( jer se to smatra teritoriom domače tteritorije).O sastavljanju ovog zaveštanju konzularno odnosno diplomatsko predstavništvo, kao i o eventualnom čuvanju ovog zaveštanuju u predstavništvu , obavestiće domaći sud u Srbiji na čijem područiju zaveštalac ima prebivalište , odnosno boravište.
Druga vrsta, je svojeručni testament pred svedocima, bitan element punovažnosti ovog zaveštanje je da će ostavilac izajviti pred svedocima da je već sačinjenoi pismeno pročitao,( svedoci ne moaju biti upoznai sa sadržinom testamenta) da je to njegova poslednja volja i potom da se na pismeno svojeručno potpiše. Svedoci se istovremeno potpisuju na samom testamentu, a poželjno je da se naznači da se lica potpisuju u svojstvu svedoka.Bitan element je da testator naznači da je pri zdravoj pameti i razumu u momentu sastavljanja , da je to pismeno njegova poslednja volja, a način i lica kojima raspodeljuje svoju imovinu ostavljeni su njemu na slobodu.

Vaš, Pro Bono