Moja komsinica napravila je testament koji je overila i deponovala u sudu kojim stan posle smrti ostavlja rođaku. Sada je podigla taj testament iz suda i zeli da ga promeni da ostavi stan drugom rođaku. Sta je potrebno da uradi da bi novi testament bio pravno valjan.

Poštovana,

Vaša komšinica je sastavila punovažan svojeručni testament, overen od strane suda i deponovan u sudu na čuvanje. Naše pravo dozvoljava opoziv testamenta kako izričito, tako i prećutno. Lično bih preporučio izričit opoziv ranijeg testamenta jer se na taj način izbegavaju potencijalni sporovi u ostavinskom postupku.

Izričit opoziv se može izvršiti u bilo kojoj zakonom dozvoljenoj formi testamenta ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi za tu formu (čl. 176. st. 2. Zakona o nasleđivanju). Dakle, potrebno je da Vaša komšinica u novom testamentu da izjavu da opoziva raniji testament. Ukoliko u ranijem testamentu nije bio unet datum pisanja, preporučljivo je da se taj testament i fizički uništi kako bi se izbegle moguće zloupotrebe.