Zovem se X imam pitanje da li moze poslodavac da mi da otkaz ako javim da sam bolesna i da imam doznake od lekara i ako sam prijavljena na neodredjeno .u roku od 2 dana.

Poštovana,

Zakonom o radu uređeno je da je zaposleni dužan da, u roku od tri dana od dana nastupanja privremene sprečenosti za rad u skladu sa propisima o zdravstvenom osiguranju, poslodavcu dostavi potvrdu lekara koja sadrži vreme očekivane sprečenosti za rad. Zakonom nije uređeno u kom roku je zaposleni dužan da dostavi poslodavcu doznake o privremenoj sprečenosti za rad. Međutim, osnov za isplatu naknade za vreme bolovanja je doznaka, odnosno dokaz o privremenoj sprečenosti za rad zbog bolesti.

Ukoliko zaposleni ne dostavi uredno popunjene doznake zaposlenom se ne može isplatiti zarada po osnovu privremene sprečenosti za rad. Prema tome, da bi se zaposlenom koji je bio odsutan zbog privremene sprečenosti bolešću isplatila naknada zarade, on mora poslodavcu da dostavi doznake. Što znači da je zakonski rok za dostavljanje potvrde o privremenoj sprečensoti za rad 3 dana od dana nastupanja bolesti ( od dana ne odlaska na posao) a da je kolektivnim ugovorom ili opštim aktom kod poslodavca određen rok za dostavljanje doznaka.