Postovani,radim iskljucivo nocu. Radno vreme mi je od 20h-06 dve noci ,a dva dana sam slobodni. Moji pretpostavljeni u firmi smatraju da je to radno vreme nepotpuno pa su mi promenili tako da sada radim jedan sat duze. Napominjem da radim samo nocu, pa vas molim za odgovor imam li pun fond casova?

Poštovani,

U Vašem ugovoru o radu koji ste potpisali sa poslodavcem,u skladu sa zakonom o radu obavezna odredba ugovora je i to da li rad obavlajte sa punim, nepunim ili skraćenim radnim vremenom. Na prava i obaveze koji nisi utvrđeni ugovorom o radu primnjuju se odgovorajuće odredbe zakona i opšteg akta, odnosno kolektivnog ugovora kod poslodavca. Zakonom o radu propisano je da puno radno vreme iznosi 40 časova nedeljno.( Opštim akotom može da se utvrdi da puno radno vreme kraće od 40h nedeljno, ali ne kraće od 36h, ali se i to tadasmatra punim radnim vremenom). Nepuno radno vreme jeste radno vreme kraće od punog radnog vremena.Takođe zakon predvidja da rad koji se obavlja u vremenu od 22h do 6,00 narednog dana smatra se radom noću. Prema članu 55. Zakona, radna nedelja traje pet radnih dana, raspored radnog vremena u okviru radne nedelje utvrđuje poslodavac a radni dan, po pravilu traje osam časova. U članu 56. Zakona, propisano je da poslodavac kod koga se rad obavlja u smenama, odnosno noću ili kad priroda posla i organizacija rada to zahteva, radnu nedelju i raspored radnog vremena može da organizuje na drugačiji način, u skladu sa načinom obavljanja posla. Znači, ukoliko u skladu sa Zakonom obavljate rad u ukupnom iznosu od 40 časova nedeljno, Vi onda ostavrujete puno radno vreme.