Koja je procedura za upućivanje zaposlenih na plaćeno odsustvo duže od 45 radnih dana ?

Za upućivanje zaposlenog na plaćeno odsustvo duže od 45 radnih dana, potrebno je da poslodavac  uputi ministru zahtev za dobijanje saglasnosti, pod uslovom da je zaposleni koji se upućuje na plaćeno odsustvo duže od 45 radnih dana prethodno bio upućivan na plaćeno odsustvo do 45 radnih dana u kalendarskoj godini. Odluku o upućivanju zaposlenog na plaćeno odsustvo duže od 45 radnih dana u kalendarskoj godini, donosi nadležni organ kod poslodavaca. Poslodavac na osnovu navedene odluke ne može uputiti zaposlenog na plaćeno odsustvo, sve dok na istu ne dobije saglasnost ministra nadležnog za poslove rada. Saglasnost na odsustvo preko 45 radnih dana ministar daje: na osnovu zahteva poslodavca, mišljenja reprezentativnog sindikata grane ili delatnosti osnovanog na nivou Republike i svoje ocene o opravdanosti zahteva. 

 

Kemal Gudžević

Ministarstvo rada i socijalne politike