Poštovani,pre dve godine testamentom ostavioca nasledili smo imovinu koja se prema volji ostavioca deli na četiri jednaka dela.Pošto je kuća koju smo nasledili nedeljiva fizički,a nemamo saglasnost oko visine kupoprodajne cene,niti možemo drugačije da se dogovorimo jer su nam odnosi narušeni kako da ostvarimo prodaju i podelimo imovinu.Napomenuo bih da sam ja u poslednjih 21 god. živeo sa ostaviocem do njegove smrti i da sam još uvek u posedu kuće.Da naglasim da sam ja zainteresovan da otkupim nasledne delove od ostalih troje ali da nemamo saglasnost oko cene,i da ostalih troje naslednika žele da ja napustim kuću i da nji9ma predam vlasništvo u posed.Takođe imamo naknadno pronađenu imovinu pokretnu koju ostalih troje naslednika ne žele da predaju na korišćenje i meni…….kako dalje.Da li sud može da odredi kupoprodajnu cenu kuće i da li može da naloži prodaju i naknadno pronađene imovine i ko bi raspolagao tom svom imovinom do njene prodaje…..molim objašnjenje i unapred se zahvaljujem.

Poštovani,

Svako od suvlasnika ima pravo da pokrene sudski postupak radi deobe zajedničke stvari, ukoliko nema sporazuma o načinu deobe između suvlasnika. Ukoliko je fizička deoba nemoguća,sud će odlučiti da se deoba izvrši prodajom stvari i podelom dobijenog iznosa suvlasnicima srazmerno njihovim suvlasničkim udelima.Prilokom prodaje, suvlasnici imaju pravo prodaje preče kupovine, pa tek onda kao kupci mogu da se pojave treća lica. Sto se naknadno pronadjene imovine,Zakonom o vanparnicnom postuku predvidjeno ako se po pravnosnažnosti rešenja o nasleđivanju pronađe imovina, za koju se u vreme donošenja rešenja nije znalo da pripada zaostavštini, sud neće ponovo raspravljati zaostavštinu već će ovu imovinu novim rešenjem raspodeliti na osnovu ranije donesenog rešenja o nasleđivanju ali ako se pronađena imovina sastoji iz pokretne imovine, sud će raspraviti zaostavštinu samo na zahtev zainteresovanih lica. Sto znaci da morate da podnesete predlog sudu za donosenje dopunskog ostavinskog rešenja.