Da li je i u kojoj formi za prodaju zemljišta neophodna saglasnost vlasnika susednih parcela da nisu zainteresovani za kupovinu tj. da se odriču prava preče kupovine?

Poštovani,

 

Pravo preče kupovine poljoprivrednog zemljišta regulisano je Zakonom o prometu nepokretnosti, prema kom je pri prodaji pojoprivrednog zemljišta neophodno ponuditi zemljište prvo vlasnicima susednih parcela. Vlasnik koji namerava da proda svoje zemljište, dužan je prvo ga ponuditi vlasniku susednog zemljišta,a ukoliko postoji više susednih zemljišta sa kojima se Vaše zemljište graniči, prednost u ostvarivanju prava preče kupovine ima vlasnik zemljišta koje se pretežnim delom graniči sa Vašim zemljištem. Ukoliko ima više zemljišta koja imaju iste granične linije sa Vašim zemljištem, tada prednost u ostvarivanju prava preče kupovine ima vlasnik zemljišta sa najvećom površinom (čl.6. Zakona o prometu nepokretnosti).

Treba da dostavite ponudu za prodaju svim nosiocima prava preče kupovine, koja treba da bude učinjena preporučenim pismom, i treba da sadrži podatke o nepokretnosti, ceni i drugim uslovima prodaje. Imalac prava preče kupovine dužan je da se u roku od 15 dana od dana prijema ponude izjasni o njoj, takođe putem preopručenog pisma (čl.7. Zakona o prometu nepokretnosti).

 Ukoliko se imalac prava preče kupovine u roku od 15 dana ne izjasni na taj način o ponudi, možete prodati nepokretnost drugom licu, ali ne pod povoljnijim uslovima od onih u ponudi za imaoce prava preče kupovine.

 Zakon ne govori o formi u kojoj odricanje od prava preče kupovine mora biti dato, već omogućava da se i prostim propuštanjem imaoca prava da se izjasni, njegovo pravo preče kupovine ugasi.

 Međutim, budući da Zakon previđa mogućnost tužbe koju može podići imalac prava preče kupovine ako ste prodali nepokretnost a da je niste prvo njemu ponudili, dokazivanje da ste ispunili svoju zakonsku dužnost bi sa Vaše strane bilo znatno olakšano ukoliko biste imali izjave o odricanju od prava preče kupovine overene u sudu.

 Mladi Pro Bono