Molila bih Vas za odgovor. Sestra i ja, kao vlasnice po 1/2 stana smo ga prodale u januaru 19XX godine i u ugovoru je stajalo da porez apsolutnih prava snosi kupac. Stan je imao X m2 i prodat je za X dinara. Danas od poreske uprave dobijam rešenje da treba da platimo svaka po X dinara na ime poreza koji po zakonu plaća prodavac. Šta da radimo i kada nastupa zastarelost i kako da dokažemo da je porez trebalo da plati kupac, jer u rešenju prete prinudnom naplatom? Hvala!

Poštovana,

Odredbom člana 25 stav 1 Zakona o porezima na imovinu propisano je da je obveznik poreza na prenos apsolutnih prava prodavac, a lice koje se ugovorom obavezalo da plati porez na prenos apsolutnih prava (kupac) jemči solidarno za njegovo plaćanje (član 42 Zakona). Solidarno jemstvo znači da poreski organ može, po svom izboru, zahtevati da poresku obavezu izmiri kako kupac, tako i prodavac, i bez prethodnog pokušaja da tu obavezu naplati od kupca koji se ugovorom obavezao da plati porez na prenos apsolutnih prava. Oba učesnika u pravnom poslu imaju u poresko-dužničkom smislu isti položaj.

 Međutim, kako ste Vi ugovorom predvideli da kupac plati porez na prenos apsolutnih prava, između Vas i kupca postoji obligacioni odnos na osnovu koga kupac ima obavezu da Vam, u slučaju da poreski organ naplati dugovanje po osnovu poreza na prenos apsolutnih prava od Vas, plaćeni iznos refundira. To pravo možete ostvariti tužbom protiv kupca stana koji se ugovorom obavezao da porez plati, a to nije učinio.

Što se tiče zastarelosti, poreska obaveza nastaje danom zaključenja ugovora o prenosu apsolutnih prava (član 29 stav 1 Zakona o porezima na imovinu). Ako ugovor o prenosu apsolutnog prava nije prijavljen ili je prijavljen neblagovremeno, smatraće se da je poreska obaveza nastala danom saznanja nadležnog poreskog organa za prenos. Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, ako poreski obveznik ne podnese poresku prijavu, u skladu sa zakonom, kao i u slučaju izbegavanja plaćanja poreza i sporednih poreskih davanja, pravo na utvrđivanje poreza i sporednih poreskih davanja zastareva za pet godina od dana kada je zastarelost počela da teče. Zastarelost prava na utvrđivanje poreza i sporednih poreskih davanja počinje da teče od prvog dana naredne godine od godine u kojoj je trebalo utvrditi porez, odnosno sporedno poresko davanje. U Vašem slučaju je očigledno da kupac nije blagovremeno prijavio porez na prenos apsolutnih prava, pa je rok zastarelosti počeo da teče od trenutka kada je poreski organ saznao za prenos. Zastarelost se prekida svakom radnjom Poreske uprave preduzetom protiv poreskog dužnika u cilju utvrđivanja i naplate poreza i sporednih poreskih davanja, te posle prekida zastarelost počinje teći iznova, a vreme koje je proteklo pre prekida ne računa se u zakonom određeni rok za zastarelost.

Sve gore navedeno ne znači da treba da odustanete od svog zakonskog prava da uložite prigovor na rešenje poreske uprave koje ste primili i navedete sve činjenice zbog kojih smatrate da Vi ne biste trebali da platite porez na prenos apsolutnih prava.

Mladi Pro Bono