Da li imam pravo na godišnji odmor posle bolovanja od 40 dana?

Poštovana,

Prema odredbama Zakona o radu godišnji odmor je pravo iz radnog odnosa koje se ostvaruje za kalendarsku godinu. Zaposleni koji je bio na dužem bolovanju ima pravo na korišćenje godišnjeg odmora za tekuću kalendarsku godinu u punom trajanju, jer se, saglasno članu 68. stav 2. Zakona o radu, vreme za koje je zaposleni odsustvovao sa rada zbog privremene sprečenosti za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju smatra neprekidnim radom u pogledu sticanja prava na korišćenje godišnjeg odmora i utvrđivanja dužine tog odmora.

Po dolasku na rad, poslodavac određuje zaposlenom korišćenje godišnjeg odmora zavisno od potrebe procesa rada u preduzeću, uz prethodnu konsultaciju zaposlenog. Naime, poslodavac nije dužan da zaposlenom, odmah, po zaključenju bolovanja, omogući korišćenje godišnjeg odmora.

Mladi Pro Bono