Ko je nadležan kada visoko drveće ugrožava objekat neposrednog komšije? Kojim se zakonskim propisima regulise ova tematika?

Poštovani,

Ono o čemu Vi govorite je susedsko pravo. Prema Zakonu o osnovama svojinskopravnih odnosa,  vlasnik ima pravo da svoju stvar drži, da je koristi i njome raspolaže, ali tako da to svoje pravo ne zloupotrebljava, odnosno, granice pravu svojine su upravo zloupotreba prava – niko ne može da svoje pravo vrši na način kojim drugom predstavlja smetnju i nanosi štetu. 

Član 5. stav 1 Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa kaže: Vlasnik nepokretnosti je dužan da se pri korišćenju nepokretnosti uzdržava od radnji i otklanja uzroke koji potiču od njegove nepokretnosti , kojima se otežava korišćenje drugih nepokretnosti (prenošenje dima, neprijatnih mirisa, toplote,čadji, potreas,buke itd) preko mere koja je uobičajena s obzirom na prirodu i namenu nepokretnosti i na mesne prilike, ili kojima se prouzrokuje znatnija šteta.

Dakle, Vaše pitanje je bilo jako oskudno i nije nam pružilo bitnije informacije o tome na koji način drveće Vašeg suseda Vama prouzrokuje štetu. Pritom, ono što piše u navedenom članu jeste jedan pravni standard, dakle sud u svakom konkretnom slučaju ceni da li postoji eventualna zloupotreba od strane suseda koja prevazilazi neku uobičajnu meru ( imajte u vidu da to zavisi od mesnih prilika, na primer, na susedsko pravo se ne gleda isto u gradskim i seoskim prilikama), a i da li je naneta značajnija šteta. Opet, to da li je šteta značajnija, ceni sud u svakom konkretnom slučaju. Na primer, ne može da se kvalifikuje kao značajnija šteta to što hrizanteme na Vašoj terasi ne uspevaju jer ih u tome sprečava debeli hlad koji pravi bagrenje Vašeg suseda, ali se može kvalifikovati kao značajnija šteta to što na Vašoj njivi letina nije uspela  upravo zbog toga što je debeli hlad susedove šume sprečio sunčeve zrake da dodju do vaših biljaka. Ovo je samo primer, da vam da neku predstavu o tome, a šta je vaš konkretan slučaj, to ne znamo.

Vi svakako suseda možete da tužite stvarno i mesno nadležnom sudu, a sud će, uzimajući u obzir činjenično stanje, odučiti da li postoji povreda susedskog prava u vašem slučaju, pa ako postoji, verovatno će naložiti susedu da poseče to drveće i nadoknadi eventualnu štetu. 

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono