Osuđen sam na zatvorsku kaznu u trajanju od 6 meseci za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348. Krivičnog zakona. Zanima me da li sam obuhvaćen novim Zakonom o amnestiji i ako nisam još uvek započeo izdržavanje kazne i ako jesam na koji način to mogu da proverim? Presuda je postala pravosnažna maja 2012.

Poštovani,

Prema odredbama člana 1. Zakona o amnestiji (Sl. glasnik RS“, br. 107/2012) lica koja su prvi put pravnosnažno osuđena na kaznu zatvora od tri do šest meseci oslobađaju se od izvršenja 50% izrečene kazne zatvora.

Amnestiji ne podležu pravnosnažno osuđena lica za koja je do dana stupanja na snagu ovog zakona naređeno izdavanje poternice zbog nejavljanja na izdržavanje kazne zatvora ili zbog bekstva sa izdržavanja kazne zatvora (član 4. Zakona o amnestiji Sl. glasnik RS“, br. 107/2012 ).

 Rešenje o primeni amnestije donosi sud koji je sudio u prvom stepenu, po službenoj dužnosti ili na zahtev javnog tužioca, osuđenog ili lica koje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje krivični postupak, može podneti žalbu na presudu u korist optuženog. Sud će rešenjem utvrditi deo kazne od čijeg je izvršenja osuđeni oslobođen i odrediti ostatak kazne koji će se izvršiti (član 6. Zakona o amnestiji Sl. glasnik RS“, br. 107/2012 ).

Mladi Pro Bono