Lice je osuđeno pravnosnažnom presudom na 4.5 godine zatvora. Po zakonu ima amnestiju 25% a sada je na izdržavanju zatvorske kazne. Mene zanima sledeće: Ako dobije pravo na uslovni otpust, da li se 2/3 računa od cele kazne ili od kazne umanjene za amnestiju? Ako se računa od cele kazne onda ne vidim svrhu amnestije. Presuda je doneta pre stupanja na snagu novog zakona o amnestiji.

Uslovni otpust je institut Opšteg dela Krivičnog prava i sud pravo na uslovni otpust izvodi iz razloga propisanih zakonom. Osuđeni traži uslovni otpust molbom, a sud u svakom pojedinačnom slučaju ispituje da li su ispunjeni uslovi za uvažavanje molbe. Za razliku od uslovnog otpusta, amnestija se predviđa „jednokratnim zakonom“ za lica koja u trenutku njegovog stupanja na snagu ispunjavaju predviđene zakonske uslove i tu sud samo primenjuje zakon i nema pravo da ceni, kao kod uslovog otpusta.

Mladi Pro Bono