Januara 2006. godine mi je umro otac. Otac je posedovao pištolj sa dozvolom. Ostavinskom raspravom je utvrđeno da ću ja naslediti pištolj, međutim ja do danas nisam podneo zahtev za dobijanje dozvole za držanje oružja. Imam nameru da sada podnesem taj zahtev. Da li to što nisam ranije podneo zahtev može da ima neke posledice u smislu kazne ili negativnog rešavanja zahteva za držanje oružja?

Na osnovu Zakona o oružju i municiji članovi porodice umrlog lica koje je posedovalo oružje, dužni su da u roku od 30 dana od smrti lica o tome obaveste nadležni organ. Lice koje je u posedu oružja umrlog lica dužno je da ga bez odlaganja preda na čuvanje nadležnom organu, do donošenja odluke u skladu sa ovim zakonom.

Odobrenje za nabavljanje vatrenog oružja neće se izdati:
1) maloletnom licu i licu lišenom poslovne sposobnosti;
2) licu osuđivanom za krivična dela napada na ustavno uređenje, ugrožavanja teritorijalne celine, podrivanja vojne i odbrambene moći, nasilja prema predstavniku najvišeg državnog organa, oružane pobune, terorizma, diverzije, povrede teritorijalnog suvereniteta, otmice vazduhoplova, ugrožavanja bezbednosti leta vazduhoplova, ubistva, teške telesne povrede, lake telesne povrede, učestvovanja u tuči, ugrožavanja sigurnosti, ugrožavanja opasnim oruđem pri tuči ili svađi, otmice, silovanja, protivprirodnog bluda, teške krađe, razbojničke krađe, razbojništva, teški slučajevi razbojničke krađe i razbojništva, iznude, izazivanja opšte opasnosti, nezakonitog lova, sprečavanja službenog lica u vršenju službene dužnosti, ometanja ovlašćenog službenog lica u obavljanju poslova bezbednosti ili održavanja javnog reda i mira, sprečavanja ovlašćenog službenog lica u obavljanju poslova bezbednosti ili održavanja javnog reda i mira, nasilničko ponašanje, izrađivanje i nabavljanje oružja i sredstava namenjenih za izvršenje krivičnog dela, učestvovanje u skupini koja izvrši nasilje i za krivično delo utvrđeno ovim zakonom;
3) licu protiv koga se vodi krivični postupak za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti, za vreme dok traje postupak;
4) licu koje u poslednje tri godine od dana podnošenja zahteva za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja kažnjavano za prekršaj javnog reda i mira za koji je propisana kazna zatvora ili prekršaj utvrđen ovim zakonom;
5) licu protiv koga se vodi prekršajni postupak za prekršaj javnog reda i mira za koji je propisana kazna zatvora ili prekršaj utvrđen ovim zakonom, za vreme dok traje postupak;
6) licu koje nije obučeno za rukovanje vatrenim oružjem.

Odobrenje za nabavljanje oružja neće se izdati i kad je to neophodno za zaštitu lične i imovinske sigurnosti drugih lica, javni red i mir ili za bezbednost i odbranu Republike. Kad se u postupku za izdavanje odobrenja opravdano posumnja da podnosilac zahteva nije zdravstveno sposoban da rukuje vatrenim oružjem, nadležni organ uputiće ga na lekarski pregled.

Uz zahtev za odobrenje za nabavljanje oružja, podnosilac prilaže uverenje da protiv njega nije pokrenuta istraga, ili podignuta optužnica i uverenje ovlašćene organizacije da je obučen za rukovanje vatrenim oružjem.

Mladi Pro Bono