Moj sin je odležao dva puta po godinu dana zatvora u KPZ Sremska Mitrovica. Trenutno je treći put na izdržavanju. U istom postupku je po jednom k.br. osuđen na 3 godine i 6 meseci, a po drugom k.br. 2 godine. Na osnovu ovoga izrečena mu je jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 4 godine i 2 meseca. Da li ima pravo na amnestiju?

Pravnosnažno osuđena lica kojima je izrečena jedinstvena kazna zatvora oslobađaju se od izvršenja jedinstvene kazne za procenat oslobođenja od izvršenja kazne propisan ovim zakonom, prethodno utvrđene pojedinačne kazne za krivična dela obuhvaćena ovom amnestijom.

Amnestiji ne podležu lica pravnosnažno osuđena:
– na kaznu zatvora od 30 do 40 godina;
– za krivična dela protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom (čl. 370. do 393), krivična dela protiv polne slobode (čl. 178. do 185b), krivično delo nasilje u porodici (član 194. st. 2. do 4), krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga (član 246. stav 4), krivična dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije (čl. 305. do 321), krivično delo primanje mita (član 367) i krivično delo davanje mita (član 368), propisana Krivičnim zakonikom („Službeni glasnik RS“, br. 85/05, 88/05 – ispravka, 107/05 – ispravka, 72/09 i 111/09), odnosno drugim zakonima koji su prestali da važe;
– od strane nadležnih sudova, odnosno njihovih posebnih odeljenja, u postupcima vođenim u skladu sa nadležnošću određenom Zakonom o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih teških krivičnih dela („Službeni glasnik RS“, br. 42/02, 27/03, 39/03, 60/03, 67/03 – US, 29/04, 58/04 – dr. zakon, 45/05, 61/05, 72/09, 72/11 – dr. zakon i 101/11 – dr. zakon).

Ukoliko Vaš sin nije osuđen za neko od gore navedenih dela kazna zatvora mu se amnestijom može umanjiti za 25% od jedinstveno izrečene kazne zatvora.

Mladi Pro Bono